Sökning: "internal branding"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden internal branding.

 1. 1. Employer Branding - Medarbetares upplevelser av vad som krävs i en organisation för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Evelina Henriksson; Gabriella Wahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; internal employer branding; external employer branding; attraktionskraft; motivation; gemenskap; training of worklife; development; progress; education; knowledge och employee retention; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad har blivit allt mer rörlig och individer har fler möjligheter gällande valet av arbetsplats än vad de under tidigare decennier haft. Humankapitalet har även kommit att ses som en allt mer betydande faktor för organisationers konkurrenskraft. LÄS MER

 2. 2. Platsbunden kommunikation& digital platsmarknadsföring -En fallstudie om Motala, Östergötlands sjöstad.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Martinsson; Alexandra Struwe; [2019]
  Nyckelord :Case study; digital communication; marketing communication; place branding;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to examine how Tillväxt Motala AB are working strategically to market Motala, a middle-sized city in Sweden. The study is implemented through qualitative semi-structured interviews with employees at Tillväxt Motala AB. LÄS MER

 3. 3. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER

 4. 4. Improving the information architecture at Boliden Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Information management; Information architecture; H.5.m. Information systems; Data flow architectures; communication management; Intranets;

  Sammanfattning : Architects design physical structures to allow visitors to perform certain actions. The same idea can be applied to the digital landscape [18]. LÄS MER

 5. 5. Employer Branding i säkerhetsbranschen : En studie om Securitas arbete med att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elvira Belius; Sharmin Baeg; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; brand; diversity; target group; internal marketing; Employer value proposition; motivation; Employer Branding; arbetsgivarvarumärke; mångfald; målgrupp; intern marknadsföring; Employer value proposition; motivation;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är en organisations attraktivitet en viktig faktor. Det är viktigt att attrahera nya medarbetare samt att behålla nuvarande medarbetare. Varierande faktorer påverkar attraktiviteten och organisationen kan arbeta med olika Employer Branding-processer för att uppnå attraktivitet. LÄS MER