Sökning: "internal staffing bank"

Hittade 1 uppsats innehållade orden internal staffing bank.

  1. 1. Intern bemanningspool för att öka flexibilitet och lönsamhet : Risker och framgångsfaktorer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

    Författare :Johanna Nilsson; Jonna Sandin; [2018]
    Nyckelord :Staffing strategy; internal staffing bank; flexibility; health; work rotation; Personalstrategi; intern bemanninspool; flexibilitet; hälsa; arbetsrotation;

    Sammanfattning : Under dagens förhållanden räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter, det är viktigt att företagen är så effektiva som möjligt på alla vis. Med en osäker marknad skapas variationer i efterfrågan, ett sätt att hantera dessa variationer är att skapa ett flexibelt företag. LÄS MER