Sökning: "internaliserad problematik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden internaliserad problematik.

  1. 1. RELATIONEN MELLAN SJÄLVBILD OCH INTERNALISERAD OCH EXTERNALISERAD PROBLEMATIK I EN KLINISK UNGDOMSPOPULATION

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Martina Nilsson; Ulrika Stenhamre; [2018]
    Nyckelord :self-concept; SASB; internalized problem behavior; externalized problem behavior; SDQ; adolescence; självbild; SASB; internaliserad problematik; externaliserad problematik; problembeteenden; SDQ; ungdomar;

    Sammanfattning : Denna studie har, genom en tvärsektionell design, undersökt relationen mellan positiv och negativ självbild och fyra aspekter av internaliserad och externaliserad problematik. Självskattningsinstrumenten Structural Analysis of Social Behavior och Strengths and Difficulties Questionnaire har fyllts i av en klinisk grupp bestående av 327 ungdomar i åldrarna 12 - 19 år. LÄS MER