Sökning: "internalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet internalisering.

 1. 1. Användbarhetskunskapens hinder : En studie om utmaningar med att sprida användbarhetskunskap bland mjukvaruutvecklare inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sebastian Berglund; [2022]
  Nyckelord :Usability; knowledge creation; software development; Användbarhet; kunskapsskapande; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Usability is a concept that describes the extent to which users can achieve specific goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specific context. Despite that many studies have been written about usability and usability tests, surprisingly few have explored how organizations work with usability knowledge. LÄS MER

 2. 2. Buildings LCA methodology, focus on the climate impact of maintenance and replacement processes

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Zoé Louise Barjot; [2022]
  Nyckelord :Buildings; life cycle assessment; maintenance; replacement; methodological choices; Swedish conditions; Byggnader; livscykelanalys; underhåll; utbyte; metodval; svenska förhållanden;

  Sammanfattning : The Swedish government introduced on Monday 3rd of January 2022, a new bill to promote buildings’ sustainability. Assigned by the government, the bill was developed by the Swedish National Board of Housing, Building and Planning (Boverket). LÄS MER

 3. 3. Gyllene språktillfällen eller samtal på sandlådenivå? : En studie om hur pedagoger och barn stöttar yngre barns i samtalsinteraktion i sandlådan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Eriksson; Andrea Espinoza; [2021]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; stöttning; kommunikation; språk; interaktion; artefakt; mediering; samtal; den proximala utvecklingszonen; sociokulturellt perspektiv; flerspråkighet intersubjektivitet; internalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka om och hur pedagoger och barn stöttar yngre barns kommunikation i sandlådan och utröna vilka eventuella artefakter som brukas i samtalsinteraktion med andra individer under sandlådeaktiviteter. Undersökningen genomfördes med observation som metod. LÄS MER

 4. 4. Kulturell internalisering och graden av upplevt välbefinnande : En studie bland Svenska och Sydafrikanska studenter

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Margareta Nersjö; [2021]
  Nyckelord :cultural identity; external and intern; well-being and frustration; kulturell identitet; extern och intern kulturell internalisering; välbefinnande och frustration.;

  Sammanfattning : Välbefinnande är en upplevelse som många människor försöker att uppnå. När man inte uppnår välbefinnande kan frustration i stället upplevas i högre grad. Dessa två upplevelser kan skilja sig åt i olika kulturella kontexter samt hur olika kulturer internaliseras. Vilket betyder hur man anpassar och upplever sin kulturella identitet. LÄS MER

 5. 5. Fitnessatleters välbefinnande i relation till den egna kroppen, samt motivation till tävling och träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellie Sellgren; Ebba Swärdh; [2021]
  Nyckelord :Body ideal; Body image; Competition; Motivation; Well-being; Kroppsideal; Kroppsuppfattning; Motivation; Tävling; Välbefinnande;

  Sammanfattning : The overall purpose of the present study was to examine fitness athletes' motivation for competition and training as well as athletes' well-being in relation to their own body and its body ideal. A total of six interviewees participated in the study, of which four women and two men aged 25-34 years (M=29, SD=3.31). LÄS MER