Sökning: "internalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet internalisering.

 1. 1. ”Alla de här fyra delarna går in i varandra” : En kvalitativ studie om hur fritidshemspersonal förhåller sig till sitt arbete med elevernas behov, intressen, erfarenheter och att utmana dem till nya upptäckter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mika Storrank; Magnus Friberg; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; proximala utvecklingszonen; barnperspektiv; barns perspektiv; being; stöttning; becoming; barndomssociologi; internalisering; appropriering; sociokulturella teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshemspersonal förhåller sig till sitt arbete med elevernas behov, intressen, erfarenheter och att utmana dem till nya upptäckter. Metoden som valdes var en kvalitativ undersökning utifrån semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Varför följer inte alla krigets lagar?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fia Tran; Jessica Sandin; [2020]
  Nyckelord :Genèvekonventionen; efterlevnad; Sydsudan; normer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie fokuserar vi på Genèvekonventionen i förhållande till skyddet av civila i tider av krig och konflikter, ofta kallad den fjärde Genèvekonventionen. Allt fler civila skadas idag i väpnade konflikter, vilket indikerar att den fjärde Genèvekonventionen inte efterlevs i praktiken. LÄS MER

 3. 3. "Frihet under ansvar" : En kvalitativ studie om vad som motiverar servicetekniker att prestera i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fanny Uvemo; Emmy Vartiainen; [2020]
  Nyckelord :Tvåfaktorteorin; självbestämmandeteorin; motivation; hygienfaktorer; motivationsfaktorer; internalisering; autonomi; basbehov;

  Sammanfattning : Motiverade medarbetare är nyckeln till framgång. Trots att motivation är ett komplext fenomen är det både omtalat och omdiskuterat inom organisatorisk forskning. LÄS MER

 4. 4. Varför kvinnor stannar i våldsutsatta relationer. : Professionellas uppfattningar och arbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sally Fatoohi; Nadine Koch; [2020]
  Nyckelord :Professionals; domestic violence; abused women; normalization process and the traumatic bond.; Professionella; våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; normaliseringsprocessen och det traumatiska bandet.;

  Sammanfattning : I den här studien har ämnet våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor uppmärksammats. Anledningar till att kvinnor valde att stanna i våldspräglade relationer undersöktes, och vidare hur man arbetade med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 5. 5. En studie av det specialpedagogiska uppdraget : som en social konstruktion

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eva Malm; [2020]
  Nyckelord :Inclusion; social construktion; social constructivist; special education; Inkludering; social konstruktion; socialkonstruktivism; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att belysa det specialpedagogiska uppdraget ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  Historiskt sett har det specialpedagogiska uppdraget förändrats i takt med politik och utbildningskultur, vilket kan ha inneburit svårigheter med att befästa en yrkesgrupp. LÄS MER