Sökning: "internationell individbeskattning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden internationell individbeskattning.

 1. 1. Utflyttningsskatt på privatpersoners aktieinnehav: En analys av bilaterala och unilaterala åtgärder för att undanröja internationell dubbelbeskattning ur ett svenskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nora Hollender; [2018]
  Nyckelord :Exit tax; utflyttningsskatt; utflyttningsbeskattning; tioårsregeln; internationell skatterätt; emigration tax; exitbeskattning; beskattning av aktier; individbeskattning; internationell individbeskattning; individual taxation; international tax; exit-tax; skatteavtal; skatterätt; skatteavtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study and analyze possible ways of eliminating international double taxation when individually owned shares have been subject to emigration taxation. International double taxation occurs when two states impose tax on the same taxpayer in respect of the same income. LÄS MER

 2. 2. En utredning av arbetsgivarbegreppet vid tillämpningen av expertskattereglerna i 11 kap IL : Utifrån den grundläggande principen om fri rörlighet av kapital inom EU

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Ulrika Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Inkomstskattelag; Lag om Forskarskattenämnden; Internationell individbeskattning; skattelättnad; expertskatt; EU; företrädesprincipen; restriktionsförbud; rättfärdigandegrunder; fri rörlighet; fri rörlighet av kapital; rule of reason; objektiv jämförbara situationer;

  Sammanfattning : För att locka till sig kvalificerad utländsk arbetskraft inför allt fler länder inom EU en mer förmånligare beskattning för denna typ av arbetstagare. Sverige införde en sådan beskattning år 2001 vilket innebär att experter, forskare eller nyckelpersoner som kommer till Sverige för att arbeta under en period kortare än 5 år endast beskattas på 75 procent av sin lön och annan ersättning. LÄS MER

 3. 3. Den nya expertskatten : Innebär de nya reglerna en ökad förutsebarhet för personer i nyckelposition?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Johan Bondeson; [2012]
  Nyckelord :Internationell skatterätt; individbeskattning; expertskatt; nyckelpersoner; 11 kap. 22-23a §§ IL;

  Sammanfattning : Inom ramen för den svenska inkomstskattelagen finns en expertskatt som ger möjlighet för svenska företag att anställa utländska experter som kan beviljas skattelättnader. 2001 infördes en expertskatt för experter, forskare och nyckelpersoner. LÄS MER

 4. 4. Kortare avbrott för vistelse i Sverige och tredje land : Skatteverkets ställningstagande i förhållande till legalitetsprincipen

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Johanna Jörgensen; [2012]
  Nyckelord :Skatt; internationell individbeskattning; sexmånadersregeln; ettårsregeln; kortare avbrott;

  Sammanfattning : För att medges skattebefrielse enligt sexmånaders- och ettårsregeln får inte den skattskyldige på grund av semester, tjänsteuppdrag, eller liknande vistats i Sverige mer än sex dagar för varje hel månad som anställningen varar, eller totalt 72 dagar under samma anställningsår. Lagtexten uppställer således en begränsning avseende antalet vistelsedagar i Sverige, men vistelser i tredje land är inte begränsade i lagen. LÄS MER

 5. 5. Sexmånaders- och ettårsregeln : Kortare avbrott – är tolkningen förenlig med förarbetena?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Stephanie Bar-Sawme; [2012]
  Nyckelord :Law; tax law; individual taxation; Juridik; skatterätt; individbeskattning;

  Sammanfattning : Människor arbetar utomlands idag i större utsträckning än vad de gjorde förr. Det medför att de påverkas av andra staters lagstiftning och risken uppkommer att det kolliderar med hemstatens lagstiftning som kan leda till internationell juridisk dubbelbeskattning. LÄS MER