Sökning: "internationell juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden internationell juridik.

 1. 1. Att bemöta våldsutsatta djur och människor : förekomst av handlingsplaner på smådjurskliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sissi Carlsson; Elna Käll; [2020]
  Nyckelord :våld; våld i nära relationer; våld mot djur; sambandet; handlingsplan; hot; djur; husdjur; vanvård; misshandel;

  Sammanfattning : Att våld i nära relationer korrelerar med våld mot djur är väl belagt i internationell forskning och är ett växande forskningsområde inom Sverige. Det anses finnas vissa svårigheter att från klinikernas sida inkludera djurägares levnadsförhållanden i anamnestagningen, då djurägares välfärd inte är klinikens primära ansvarsområde. LÄS MER

 2. 2. Medlingsöverenskommelse som grund för res judicata : Singaporekonventionens inverkan på hanterandet av invändningar om ingångna medlingsöverenskommelser inom ramen för ett dispositivt tvistemål

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Lindell; [2020]
  Nyckelord :juridik; affärsjuridik; processrätt; alternativ tvistelösning; skiljeförfarande; medling; medlingsöverenskommelse; res judicata; rättegångshinder; uppsats; processrätt; affärsrätt; internationell privaträtt; internationell processrätt; singaporekonventionen;

  Sammanfattning : Inom ramen för Förenta nationernas internationella handelsorgan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) har en konvention om internationella medlingsförfaranden (Singaporekonventionen) antagits. Denna syftar till att harmonisera den internationella handelsrätten, särskilt avseende alternativa tvistelösningsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Våld i nära relation och grov kvinnofridskränkning : Sambandet mellan inkluderade åtalspunkter och strafflängd samt relationen mellan vittnesmål om våld och fällande dom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Stina Franzon; Caroline Spiik; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; women’s peace violations; testimony; time of sentence; violent crime; Swedish legislation; Våld i nära relation; grov kvinnofridskränkning; vittnesmål; strafflängd; våldsbrott; svensk lagstiftning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom en kvantitativ granskning av domstolsfall gällande grov kvinnofridskränkning undersöka om fängelsestraffets längd varit associerat med de olika åtalspunkter som styrkts. Vidare undersöktes eventuella samband mellan vittnesmål om olika typer av våld och huruvida dessa återfanns i de styrkta åtalspunkterna. LÄS MER

 4. 4. Är det lagligt att länka? : En upphovsrättslig undersökning och värdering av EU-domstolens hantering av länkar, särskilt i förhållande till ny publik-rekvisitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alida Premfors; [2020]
  Nyckelord :juridik; upphovsrätt; ny publik; ny publik-rekvisitet; länkar; hyperlänkar; svensson; C-466 12; bestwater; upphovsrättsintrång; överföring till allmänheten; EU; SGAE;

  Sammanfattning : Enligt infosoc-direktivets artikel 3 har upphovsmän en ensamrätt att överföra sina verk till allmänheten. EU-domstolen har i en rad mål nått slutsatsen att publiceringen av länkar som leder till ett verk utgör en överföring av verket till allmänheten. LÄS MER

 5. 5. Sveriges riksdags argumentation om att upprätta en internationell tribunal i syfte att döma IS-soldater - Kan argumentationen kopplas till teorin ”State of Exception”?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Islamiska staten; Terrorism; Argumentationsanalys; Beviskraft; Sveriges Riksdag; Suveränitet; Juridik; Bare life; State of Exception.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett alternativ till ansvarsutkrävande för IS-soldater, en mycket aktuell fråga både nat-ionellt och internationellt nu när det sista IS-fästet har besegrats, är att upprätta en in-ternationell tribunal på plats i Syrien eller Irak i syfte att döma IS-soldater. Det disku-terades och argumenterades för av partierna i Sveriges riksdag, framför allt under våren 2019. LÄS MER