Sökning: "internationell kommunikation"

Visar resultat 6 - 10 av 136 uppsatser innehållade orden internationell kommunikation.

 1. 6. All världens kompetens - hur tas den tillvara? : En kvalitativ studie om internationella akademikers upplevelser av kompetensöverföring vid ett högre lärosäte i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pamela Tipmanoworn; [2019]
  Nyckelord :utilize competence; international academics; higher education; knowledge sharing; tillvarata kompetens; internationella akademiker; högre utbildning; kompetensöverföring;

  Sammanfattning : En alltmer internationell arbetsmarknad för akademiker innebär också rekrytering över landsgränser för högre lärosäten. Denna studie har syftat till att få kunskap om anställda internationella akademikers upplevelser av kompetensöverföring vid ett högre lärosäte i Sverige och där studiens frågeställningar fokuserar på hur deras kompetens förväntats och tagits tillvara. LÄS MER

 2. 7. Att prata sig till ett skriftligt svar Elevers berättelser om skriftliga prov utifrån ett kritiskt literacyperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Daag; [2019]
  Nyckelord :bedömning; elevers skrivande; literacy; mediering; skriftliga prov;

  Sammanfattning : Daag, Elin (2019). Att prata sig till ett skriftligt svar: Elevers berättelser om skriftliga prov utifrån ett kritiskt literacyperspektiv. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 8. Elevers attityder gentemot matematik på två grundskolor med olika socioekonomiska förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell; elevattityder; grundskolan; hemmet; matematik; Bronfenbrenners ecological model of development; attitudes of students; elementary school; the home; mathematics;

  Sammanfattning : Matematik är ett debatterat ämne som diskuteras i såväl skolans och medias värld. Få andra skolämnen skapar så mycket känslor som detta ämne (Olèn, 2016). Detta arbete syftar till att undersöka attityder till matematik hos unga elever samt dess bakomliggande faktorer i den sociala närmiljön. LÄS MER

 4. 9. "Det finns ingen virtuell kaffemaskin" : En kvalitativ undersökning gällande hur medarbetare i virtuella team upplever ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Brandén; Hanna Christensson; [2019]
  Nyckelord :ledarskap på distans; virtuella team; transformativt ledarskap; transaktionsbaserat ledarskap; följarskap; ledare; följare;

  Sammanfattning : Globalisering och teknisk innovation har inneburit nya möjligheter för företag att organisera och strukturera sig, där virtuella team och ledarskap på distans succesivt fått större betydelse i bolag med såväl nationell som internationell verksamhet. Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur medarbetare som ingår i virtuella team upplever ledarskap på distans. LÄS MER

 5. 10. Undervisning i ett flerspråkigt klassrum : En litteraturstudie om flerspråkiga elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ebba Linholm; Sara Dürango; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; flerspråkighet; interaktion; transspråkande; språklig stöttning;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har det skett en stor förändring kring språksituationen i Sverige, eftersom migrationen hela tiden ökar och vi blir ett mer mångkulturellt land. Det innebär att det ställs högre krav på lärare och den planerade undervisningen i skolan. LÄS MER