Sökning: "internationell komparativ"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden internationell komparativ.

 1. 1. Licens att döda : Ett lagförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Myrin; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; Assisterad döende; Eutanasi; Lag om dödshjälp; Dödshjälp i Sverige; Dödshjälp modeller;

  Sammanfattning : Euthanasia and assisted suicide are a complex and sensitive topic. The purpose of this essay is met by investigating and answering two main questions. Firstly, to investigate whether there is a predominant acceptance as well as necessary conditions for some form of Swedish legislation on euthanasia and/or assisted suicide. LÄS MER

 2. 2. Finansiella instrument : En rättsekonomisk analys av värdepappersmarknadens grundläggande rättshandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Lindblad; [2022]
  Nyckelord :financial instruments; capital markets law; product-neutral; law and economics; new institutional economics; legal history; comparative analysis; regulatory framework; financial innovation; equity; financial derivatives; debt; debt instruments; pre-modern markets; financial history; legal evolution; transferability; negotiability; international trade; historical evolution; cryptocurrencies; fractional shares; transactional costs; transaction cost theory; Coase; behaviorism; finansiella instrument; kapitalmarknadsrätt; produktneutralitet; rättsekonomi; ny institutionell ekonomi; rättshistoria; komparativ analys; regulatoriskt ramverk; finansiell innovation; aktier; finansiella derivatinstrument; skuldfinansiering; förmoderna marknader; finansiell historia; rättslig evolution; överlåtbarhet; negotiabilitet; internationell handel; historisk evolution; kryptovalutor; aktieandelar; transaktionskostnader; transaktionskostnadsteori; Coase; rättsekonomisk behaviorism;

  Sammanfattning : This thesis evaluates and constructs a general, product-neutral legal concept and model of financial instruments, as opposed to the product-dependent definitions currently employed in contemporary capital markets law. Through a combination of law and economics perspectives, legal history, and comparative analysis, the study examines the various types of financial instruments currently and previously in use. LÄS MER

 3. 3. Individual Criminal Responsibility for Corporate Leaders. A Comparison between International Criminal Law and Domestic Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Halfvarson; [2022]
  Nyckelord :Wirtschaftsvölkerstrafrecht; corporate criminal liability; corporate criminal responsibility; substantial contribution; individual criminal liability; international criminal law; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den internationella straffrättens förväntningar på ansvarighållandet av företagsledare på individnivå. Vidare utreds huruvida nationell rätt, här svensk rätt i jämförelse med tysk, uppfyller de krav och förväntningar som den internationella straffrätten ställer på nationell reglering. LÄS MER

 4. 4. Reshoring av produktion som hållbar lösning mot internationella risker? : En kvalitativ studie om riskbilden för svenska producerande företags försörjningskedja som konsekvens av outsourcad produktion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Dahlberg; Anton Nygren; [2022]
  Nyckelord :Outsourcing; Reshoring; Resiliens; Försörjningskedja; Produktion; Hållbarhet; Automatisering; Riskbild; Internationella risker;

  Sammanfattning : Utifrån en svensk kontext har outsourcing haft en stor betydelse för svenska producerande företag för att reducera kostnaderna för arbetskraft och produktion, samt att dra fördel av välutbildad arbetskraft från lågkostnadsländer. Under det senaste året har försörjningskedjan blivit mer utsatt för sårbarhet och oförutsägbara händelser från internationella risker, som exempelvis Covid-19 pandemin, blockerade transportsträckor och containerbrister. LÄS MER

 5. 5. Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal - Vilken funktion har Skatteverkets ställningstagande efter 2021 års nya regler?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den andra november 2006 publicerade Skatteverket ett ställningstagande i syfte att klargöra frågan hur en bruttolön ska beräknas vid nettolöneavtal. Efter publicerandet har praxisutvecklingen skett i enlighet med riktlinjerna som presenterades i ställningstagandet. LÄS MER