Sökning: "internationell privaträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden internationell privaträtt.

 1. 1. Medlingsöverenskommelse som grund för res judicata : Singaporekonventionens inverkan på hanterandet av invändningar om ingångna medlingsöverenskommelser inom ramen för ett dispositivt tvistemål

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Lindell; [2020]
  Nyckelord :juridik; affärsjuridik; processrätt; alternativ tvistelösning; skiljeförfarande; medling; medlingsöverenskommelse; res judicata; rättegångshinder; uppsats; processrätt; affärsrätt; internationell privaträtt; internationell processrätt; singaporekonventionen;

  Sammanfattning : Inom ramen för Förenta nationernas internationella handelsorgan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) har en konvention om internationella medlingsförfaranden (Singaporekonventionen) antagits. Denna syftar till att harmonisera den internationella handelsrätten, särskilt avseende alternativa tvistelösningsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av barnäktenskap - Hur svensk lagstiftning förhåller sig till transnationella förpliktelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Svending; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; internationell privaträtt; EU-rätt; familjerätt; migrationsrätt; internationella förpliktelser; barnäktenskap; erkännande; kritisk rättspositivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är en angelägenhet som med internationella såväl som nationella medel motarbetas. Bland annat har Förenta nationerna (FN) uttalat att arbetet mot en nolltolerans mot barnäktenskap ska ses som en del av de globala målen som ska uppnås innan 2030. LÄS MER

 3. 3. Anknytningsdoktrinen som Lagtolkningsmaxim - en grundläggande studie av konkretionskravet inom skiljedomsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joar Lindén; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; internationell privaträtt; processrätt; skiljedomsrätt; skiljeavtal; skiljeklausul; anknytningsdoktrinen; genomlysningsdoktrinen; sammanläggningsregeln; avtalsomfattning; giltighetsomfattning; avtalstolkningsmaxim; lagtolkningsmaxim.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande befäster ett konkretionskrav med innebörden att skiljeklausuler kan avse framtida tvister om ett konkretiserat rättsförhållande. Utifrån restriktiv tolkning kan skiljeklausuler omfatta enbart tvister inom ett konkretiserat rättsförhållande. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsrätter på vift – De svenska lagvalsreglerna i en unionsrättslig kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Larsson; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; förmögenhetsrätt; internationell privaträtt; sakrätt; Lex Rei Sitae; lagval; Fri rörlighet för varor; säkerhetsrätter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis addresses choice of law in the area of property law, specifically security rights in movables, in the Swedish legal system. The conformity to EU-law and the impact of EU-law on the Swedish regulations are discussed. This is done by using Swedish legal dogmatic method combined with EU legal methods to present and analyse the regulations. LÄS MER

 5. 5. Skadestånd i gränsöverskridande brottmål : Internationellt privat- och processrättsliga frågor om domsrätt och lagval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Armin Khajehdehi; [2020]
  Nyckelord :rome ii regulation; brussels ibis; criminal law; cross-border; torts; damages; private international law; civil procedural law; ip-rätt; lagval; domsrätt; skadestånd; internationellt skadestånd; rom II; bryssel I a; behörighet; internationell brottslighet; gränsöverskridande brottslighet; ex officio; internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Skadestånd i gränsöverskridande brottmål är ett ämne som berör frågor om såväl domstols internationella behörighet som frågor om lagval. I uppsatsen har särskilt frågor om behörighet och lagval diskuterats för det fall det enskilda anspråket avskiljs från brottmålet. LÄS MER