Sökning: "internationell privaträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden internationell privaträtt.

 1. 1. Erkännande av barnäktenskap i Sverige : En studie mot bakgrund av svensk internationell privaträtt, Europakonventionen och EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Yusufzai; [2021]
  Nyckelord :erkännnande; barnäktenskap; internationell privaträtt; IÄL; äktenskap;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the Swedish regulation regarding recognition of child marriages concluded abroad, and its coherence with the European Convention on Human Rights and the EU.  Since an amendment to the Swedish law, which became effective on January 1st 2019, marriages concluded abroad by people, who at the time of their marriage were below the age of 18, will not be recognised in Sweden unless there are exceptional circumstances. LÄS MER

 2. 2. 2019 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område : Ett framgångsrikt internationellt instrument på den internationella privaträttens område?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Häggblom; [2021]
  Nyckelord :2019 års Haagkonvention; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar 2019 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område och tar upp under vilka förutsättningar en dom kan erkännas och verkställas enligt konventionen. Konventionen träder i kraft den 1 april 2021 mellan Uruguay och Ukraina. LÄS MER

 3. 3. Thailändsk arvsrätt - en komparation med svensk arvsrätt och en analys av arvsförordningens principer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Magnus Evander; [2021]
  Nyckelord :internationell privaträtt; arvsrätt; Thailand; arvsförordningen; civilrätt; familjerätt; komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arvsförordningen trädde i kraft den 17 augusti 2015 och reglerar internationellt privat och processrättsliga frågor avseende gränsöverskridande arv, alltså arv med koppling till mer än ett land. Som anknytningsfaktor valdes hemvistprincipen och den styr såväl behörighet som tillämplig lag. LÄS MER

 4. 4. Kringgåendeläran vid gränsöverskridande surrogatarrangemang - En analys av hur kringgåendeläran kan motverka att svensk lag kringgås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Nilsson; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; surrogatmoderskap; kringgåendeläran; fraude à la loi; evasion of law; surrogatarrangemang; kringgående; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The prevalence of surrogacy in Sweden is increasing, even though Sweden's attitude to surrogacy always has been dismissive. The legal regulation regarding assisted reproduction and determination of parenthood is largely aimed at counteracting the existence of surrogacy. LÄS MER

 5. 5. Beskattning vid avyttring av bostad för privatpersoner - Avsedd effekt av lagstiftningen eller bristande förutsebarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt; processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; rättsekonomi en. law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "House flipping” som innebär att man förvärvar, renoverar och sedan säljer bostäder med vinst har blivit alltmer populärt i dagens samhälle. Detta har lett till att en osäkerhet kring beskattningskonsekvenserna för privatpersoner har vuxit fram. LÄS MER