Sökning: "internationell rättslig hjälp"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden internationell rättslig hjälp.

 1. 1. Europeiska åklagarmyndigheten - Ett adekvat skydd för EU:s ekonomiska intressen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Fransson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; EU-rätt; Europeiska åklagarmyndigheten; EÅM criminal law; EU law; the European Public Prosecutor s Office; EPPO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brott, bedrägerier och andra oegentligheter, vilka riktar sig mot EU:s eko-nomiska intressen skadar allvarligt EU:s budget varje år. För att garantera ett bättre skydd för EU:s finanser framlade kommissionen i juli 2013 För-slag till Rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndighe-ten . LÄS MER

 2. 2. Dubbel straffbarhet- En undersökning om kravet på dubbel straffbarhet och dess förenlighet med grundläggande EU-rättsliga principer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Hofstedt; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; labour law; folkrätt; public international law; straffrätt; criminal law; dubbed straffbarhet; dual criminality; legalitetsprincipen; principle of legality; principle of mutual recognition; principen om ömsesidigt erkännande; EU-rättliga principer; straffrättsideologier; europeiska samarbetet; utlämning; överlämmnande; extrateritoriell jurisdiktion; jurisdiktionsanspråk; internationell rättslig hjälp; klassicism; nyklassicism; allmänprevention; individualprevention; proportionalitetsteorin; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish jurisdiction is limited by a requirement of double criminality. This general requirement was introduced in 1972 and was associated with the 1970 European Criminal Convention. LÄS MER

 3. 3. Buggning via internationell rättslig hjälp - ett verktyg eller otyg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrica Dahlberg; [2007]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internationell rättslig hjälp i brottmål är ett komplext institut av särskild natur. Det finns en mängd konventioner på området. I svensk nationell rätt gäller lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål (LIRB). LIRB innehåller bestämmelser för Sverige i egenskap av såväl anmodad som ansökande stat. LÄS MER