Sökning: "internationella hotellkedjor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden internationella hotellkedjor.

  1. 1. Gör gästen en tjänst (?) En studie av gästinvolverad tjänsteutveckling i hotellbranschen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Andreas Bruzelius; Ola Hallenheim; Petter Dahlskog; [2006]
    Nyckelord :kunddialog; affärsutveckling; kundinvolvering; tjänsteutveckling; hotell; kundnöjdhetsundersökning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Problemdiskussion: Inom Service Managementforskningen betonas kundens mycket stora betydelse. Som tjänsteleverantör skall man vårda sina kundrelationer, och för att skapa en varaktig relation krävs att tjänsten som erbjuds upplevs som konkurrenskraftig och svarar till kundens förväntningar. LÄS MER