Sökning: "internet unga identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden internet unga identitet.

 1. 1. "Om de beskriver att de är ledsna då kan jag skicka en ledsen emoji, senare glada emojis för att vi också ska bli glada" : Relationsskapande bland fältarbetare och ungdomar på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Philip Panov; Peggah Rauofi; [2021]
  Nyckelord :Social fieldwork; Internet; Social media; Adolescence; Field worker; Social worker; Socialt fältarbete; Internet; Sociala medier; Ungdomar; Fältarbetare; Socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka fältarbetares egna upplevelser av relationsskapande mellan dem och ungdomar på internet och sociala medier. Åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med fältarbetare från socialtjänsten som arbetar med ungdomar på internet och sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Sociala Mediers betydelse för unga kvinnors självbild : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tove Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :Social media; Self-image; Identity; Social comparison; Young women; Sociala Medier; Självbild; Identitet; Social jämförelse; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Sociala mediers roll i unga människors liv har kommit att bli en tredje viktig omvärldskomponent i identitetsskapandet och utgör en unik kontext för social jämförelse. Tidigare forskning har visat att Internet och dess tillgänglighet kan ha en inverkan på unga kvinnors självbild och identitetsskapande. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar och smartphones : En kulturanalytisk studie av identitetsskapande bland unga

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Edgar Mirjamsdotter; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; identitet; mobiltelefoner; smartphones; stress;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att undersöka vad det betyder för gymnasie-ungdomar att ha mobiltelefoner, hur telefonen påverkar premisserna för dem att skapa sin identitet och orientera sig i sin vardag, hur de förhåller sig till privatliv och nätet samt vilka gemenskaper som blir tillgängliga via mobiltelefonen. Materialet består av en observation, sju kvalitativa intervjuer och fyra självreflekterande dagböcker som jag analyserat med hjälp av begreppen identitet och performativitet. LÄS MER

 4. 4. Blivande psykologers syn på det individcentrerade samhället, internet och sociala medier med avseende på personlig integritet : Future psychologists' view on the individual-centered society, internet and social media in regard to personal integrity

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Eva Rundelius; [2017]
  Nyckelord :psykologi; Individual-centered society; internet; social media; personal integrity; adolescents development; brain development; addiction; Psykologi; integritet; sociala medier; individcentrerat samhälle; internet; ungdomars utveckling; hjärnanas utveckling; beroende;

  Sammanfattning : Personlig integritet är av stor vikt för en sund utveckling av en individs identitet, psykiska hälsa och välbefinnande och påverkas av omgivningen. Personlig integritet är därför en viktig parameter i en psykologs terapeutiska arbete. LÄS MER

 5. 5. Allt annat än kroppslös på Internet : - Pro-anorektiska strategier för identitetsskapande i det postmoderna samhället

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Hedström; Emma Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Identitet; Pro-Ana; Internet;

  Sammanfattning : Individualiseringen som det postmoderna samhället resulterat i, har försatt individer i en otrygghet där dessa tvingats anamma strategier för att hantera det ökade ansvar som individualiseringen inneburit. Dessa strategier ämnar att ge mening genom att vara verktyg i människors identitetsskapande som därigenom minskar otryggheten. LÄS MER