Sökning: "internetbaserad KBT-behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden internetbaserad KBT-behandling.

 1. 1. Effekter av internetlevererad KBT-behandling mot komorbid insomni och depression och sambandet med de kognitiva processerna oro och ruminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tim Frifelt Lundqvist; Jonathan Resman; [2019]
  Nyckelord :Insomnia; Depression; Worry; Rumination; iCBT; 36-Month follow up; Variance analysis; Insomni; depression; oro; ruminering; iKBT; 36-månadersuppföljning; variansanalys;

  Sammanfattning : Insomni och depression är två  psykiatriska tillstånd med hög prevalens. Prevalensen för insomni är ca 11% hos den svenska befolkningen och motsvarande siffror för depression är ca 5-8%. Komorbiditet mellan dessa två tillstånd är vanligt förekommande. LÄS MER

 2. 2. Genreanalys på internetbaserad kognitiv beteendeterapi-behandling.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ellinor Ihs Håkansson; [2017]
  Nyckelord :KBT; internetbaserad KBT-behandling; genreanalys; konkurrensanalys;

  Sammanfattning : Det projekt som redogörs i denna rapport var en del av ett samarbete mellan Psykologpartners och Linköpings Universitet. Projektet innefattade att genomföra en genreanalys på fyra olika KBT-behandlingssidor. Dessa var olika typer av depressionsbehandlingar på hemsidorna KBTonline, 1177, Iterapi och Livanda. LÄS MER

 3. 3. Devin - Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi mot klinisk perfektionism som transdiagnostiskt fenomen : En randomiserad kontrollerad studie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elisabet Thelander; Stina Roos; [2016]
  Nyckelord :Klinisk perfektionism; perfektionism; internetbaserad KBT; iKBT; guidad självhjälp; transdiagnostik; transdiagnostisk behandling; depression; ångest; Devin;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande randomiserade kontrollerade studie var att undersöka om vägledd internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) kan ge symptomreduktion på klinisk perfektionism och relaterade kliniska tillstånd, samt ge ökad livskvalitet. 150 deltagare randomiserades till två grupper, en behandlingsgrupp (n = 73) som fick en åtta veckors lång KBT- behandling mot klinisk perfektionism, och en kontrollgrupp (n = 77) som stod på väntelista. LÄS MER

 4. 4. Individanpassad internetbehandling mot psykisk ohälsa med fokus på arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hannes Hedvall; [2011]
  Nyckelord :kbt; kognitiv beteendeterapi; internet; individanpassad; arbetsförmåga;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är idag den främsta anledningen till längre sjukskrivningar, något som leder till negativa konsekvenser för både individ och samhälle. Internetbaserad behandling med kognitiv beteendeterapi har visat sig effektivt vid många former av psykisk ohälsa men det saknas kunskap om dessa behandlingsmetoders effekt vad gäller att främja arbetsförmåga och minska sjukskrivningstid. LÄS MER

 5. 5. Katastroftänkande som vidmakthållande process : en studie av social ångest och samsjuklighet hos ungdomar

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Cathrine Isacsson; Maria Lind; [2010]
  Nyckelord :Adolescence; social anxiety; social phobia; depression; comorbidity; transdiagnostic perspective; Adolescensen; social ångest; social fobi; depression; komorbiditet; transdiagnostiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka samband mellan samsjuklig psykologisk problematik och katastroftänkande hos ungdomar utifrån ett transdiagnostiskt perspektiv. Katastroftänkandets roll för förändring av social ångest och depressiva symtom undersöktes utifrån en studie av internetbaserad KBT-behandling mot social fobi (N=18). LÄS MER