Sökning: "internetbaserat lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden internetbaserat lärande.

 1. 1. Rent frågebaserat lärande som metod i utbildningsmaterial : En undersökning av upplevelsen och effektiviteten av rent frågebaserat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Susanna Mannerfelt; [2022]
  Nyckelord :question-based learning; formative feedback; pure question-based learning; e-learning; learning by doing; active learning; frågebaserat lärande; formativ återkoppling; internetbaserat lärande; lära genom att göra; aktivt lärande;

  Sammanfattning : I takt med att tekniken går framåt krävs det att företag håller sig ständigt uppdaterade genom att vidareutbilda sina medarbetare. Inom företagsutbildning finns behovet av att utveckla metoderna för lärande samt att hitta sätta att utbilda personalen mer effektivt. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmiljön i förskolan : En kvalitativ studie med fokus på pedagogers syn på användandet av förskolegårdens miljö för barns utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Agnes Sigvardsson; Sara Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Utomhusmiljö; Samspel; Artefakter; Mediering; Pedagoger;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om verksamma pedagogers syn på förskolans utomhusmiljö för barns utveckling och lärande. Frågeställningar som hur verksamma pedagoger talar om förskolans utomhusmiljö som en lärmiljö i undervisningen samt vilket syfte pedagogerna har med utevistelse har guidat studien. LÄS MER

 3. 3. En friare fritid? : Effekterna av ett in­ternetbaserat stresshanteringsprogram på återhämtning under ledig tid

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Maurits Gerhardsson; [2017]
  Nyckelord :Stress; utmattning; anpassningsstörning; utmattningssyndrom; återhämtning; återhämtningserfarenheter; stresshanteringsprogram; internetbaserad KBT; iKBT; iStress;

  Sammanfattning : I uppsatsen användes en randomiserad kontrollerad design för att undersöka om återhämtningserfarenheter förändras efter tio veckors deltagande i ett internetadministrerat stresshanteringsprogram, baserat på KBT. Resultat av tidigare forskning har visat att stressinterventioner har potential att förändra återhämtningserfarenheter som de mäts i REQ (the Recovery Experiences Questionnaire). LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för internetbaserat lärande inom högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Studier via internet; Textbaserad kommunikation och Läroplattform;

  Sammanfattning : Med teknikens utveckling har fysiska avstånd minskat och det har skapats nya sätt att kommunicera, ta del utav erfarenheter och kunskap och därmed har också möjligheterna till att finna denna kunskap utvecklats och utökats. En del av denna utveckling är det växande internetbaserade utbildningssättet som under de senaste årtionden ökat stort till antal. LÄS MER

 5. 5. Internet-delivered relapse prevention after pain management: A qualitative pilot study

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Nina Bendelin; [2015]
  Nyckelord :Pain management; relapse prevention; internet delivered treatment; A-CBT; qualitative analysis; motivational processes; persistence in treatment.; Smärtrehabilitering; vidmakthållande; internetbaserad behandling; acceptansorienterad kognitiv beteendeterapi; kvalitativ analys; motivationsprocesser; uthållighet i behandling;

  Sammanfattning : Relapse prevention after pain management is a neglected area and Internet-based interventions have the potential to partly fill this gap. A challenge in designing effective relapse prevention program is how to motivate patients to persist throughout the full length of treatment. LÄS MER