Sökning: "internetbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet internetbehandling.

 1. 1. Att erfara återhämtning genom återhämtningserfarenheter : En randomiserad kontrollerad studie av fem veckors deltagande i ett internetadministrerat och väglett återhämtningsträningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Annakarin Häggman; Elin Videsäter; [2018]
  Nyckelord :Återhämtning; återhämtningserfarenhet; upplevd stress; livskvalitet; arbetsrelaterad stress; stressrelaterad ohälsa; REQ; BBQ; KBT; iKBT; internetbehandling; återhämtningsträningsprogram; stressintervention; iStress;

  Sammanfattning : Genom en randomiserad kontrollerad design undersöktes om ett fem veckors deltagande i ett KBT-baserat, väglett och internetadministrerat återhämtningsträningsprogram kan förändra återhämtningserfarenheter, upplevd stress och/eller livskvalitet hos arbetande individer med begynnande till lindrig stress. Totalt inkluderades 69 deltagare, vilka randomiserades till antingen interventionsgrupp (n=35) eller väntelista (n=34). LÄS MER

 2. 2. Fungerar begränsningar i sovtid för patienter som genomgår kognitiv beteendeterapi mot insomni som exponering mot oro att sova för lite? : En kvantitativ studie på patienter som genomgår internetbehandling mot insomni.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Philip Larsson; Peter Landbris; [2018]
  Nyckelord :Internet-based Cognitive Behavioral Therapy; ICBT; CBT; Sleep restriction; Sleep compression; Insomnia; Exposure; Worry; Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi; KBT-i; KBT; Sömnrestriktion; Sömnkomprimering; Insomni; Exponering; Oro.;

  Sammanfattning : Sömnsvårigheter inklusive insomni är ett utbrett problem för stora delar av befolkningen. Personer med insomni tenderar att oroa sig över sin sömn och har dysfunktionella antaganden kring sömnbristens konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Implementering av IKBT : En intervjustudie om internetbehandlares erfarenheter av implementering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johannes Westman; Axel Vilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :E-health; ICBT; Internet-based therapy; Implementation; Normalization Process Theory; Thematic Analysis.; E-hälsa; IKBT; Internetbehandling; Internetbaserad terapi; Implementering; Normalization Process Theory; Tematisk analys.;

  Sammanfattning : Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för olika former av psykisk ohälsa har presenterats som ett alternativ till traditionell samtalsbehandling baserat på forskning från det senaste decenniet. Trots klinisk relevans och flera fördelar för patienter och behandlare går implementeringen långsamt i flera europeiska länder. LÄS MER

 4. 4. Prediktion av behandlingsutfall 3 år efter avslutad internetbehandling mot insomni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Leonard Fältström; Donny Glimmefors; [2018]
  Nyckelord :Insomnia; iCBT; Prediction; 36-Month-follow-up; Explorative; Regression; Insomni; iKBT; prediktion; 36-månadersuppföljning; explorativ; regression;

  Sammanfattning : Internetbaserad KBT är en behandlingsform som har visat god effekt vid insomni. Vården av personer med insomni skulle dock kunna förbättras av mer kunskap om faktorer som påverkar utfall på lång sikt. LÄS MER

 5. 5. Förändring av dysfunktionella övertygelser om sömn under insomnibehandling : en jämförelse mellan internetbehandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Frida Lindegren; [2018]
  Nyckelord :insomni; internetbehandling; kognititv terapi; beteendeterapi; dysfunktionella övertygelser om sömn;

  Sammanfattning : Insomni är utbrett i befolkningen och dysfunktionella övertygelser om sömn verkar ha en vidmakthållande effekt på insomni. Syftet med studien var att undersöka eventuella effektskillnader av internetbehandling av insomni med kognitiv terapi respektive beteendeterapi på dysfunktionella övertygelser om sömn, direkt efter behandling, samt om det fanns någon skillnad i förloppen. LÄS MER