Sökning: "internkommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet internkommunikation.

 1. 1. Hur socialt är ett socialt intranät? : En fallstudie om internkommunikation inom ett socialt intranät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :emelie christensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att undersöka internkommunikationen inom ett socialt intranät. Internkommunikation är ett viktigt forskningsfält som utvecklats och studerats i över 100 år. Men som numera behöver studeras inom de sociala intranäten där internkommunikationen i allt högre grad sker. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationsverktyg och dess påverkan på den interna kommunikationen inom en organisation : Ett förbättringsarbete på Briab - Brand & Riskingenjörerna AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Beatrice Yxhammar; [2019]
  Nyckelord :communication-tools; information technology; internal communication; improvement; total quality management; förbättringsarbete; kommunikationsverktyg; informationsteknik; internkommunikation; offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Globaliseringens och digitaliseringens framväxt har givit upphov till att människor har fått större tillgång till information. I syfte att underlätta hanteringen av massinformation kan bland annat tekniska hjälpmedel användas. LÄS MER

 3. 3. The "unloyal" Millennials : A survey study investigating the relationship between internal communication and employee brand attitudes in the healthcare sector

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cajsa Andersson; Ebba Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Internal communication satisfaction; employee brand attitudes; employee brand loyalty; Millennials; healthcare; employment factors; employee retention; Internkommunikation; varumärkesattityder; medarbetarlojalitet; Generation Y; sjukvård; anställningsfaktorer; personalomsättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges sjukvård står inför problem relaterade till hög personalomsättning. Kostnaderna för ny rekrytering är hög, den ökade mängden hyrläkare äventyrar pa-tientsäkerheten och Generation Y verkar ha en högre krav på sin arbetsgivare än tidigare generationer. LÄS MER

 4. 4. Att vara chef i en Facebookvärld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hannah Lindell; Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Facebook; Tillgänglighet; Relationer; Kommunikation; Organisationskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har bidragit till en ökad tillgänglighet. Det är idag möjligt för chefer att arbeta var som helst, när som helst. Vilka konsekvenser detta bidrar med är ännu ostuderat. Det var därför relevant att intervjua chefer från olika branscher och på så vis ta reda på hur de använder sig av Facebook i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Intern Kommunikation är A och O. : En kvalitativ fallstudie på Siemens om vikten av intern kommunikation för framgångsrikt hållbarhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Bergdahl; Viktoria Björnsson Spets; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vikten av hållbar utveckling har vuxit de senaste åren och fler och fler organisationer har insett vikten av att integrera hållbarhet i organisationens strategi och adressera både sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter. Tidigare forskning visar att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är starkt beroende av medarbetarnas engagemang och vilja att samarbeta och att en förutsättning för det är god intern kommunikation. LÄS MER