Sökning: "internutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet internutbildning.

 1. 1. Digitaliseringens utmaningar på revisorsyrket samt hanteringen av utmaningarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Simon Dahlgren; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I takt med digitaliseringens framfart så kommer detta att ställa vissa krav på revisionsyrket. Det finns förväntningar på konkurrensfördelar associerat med digitala tjänster som revisionsbyrån förväntas kunna erbjuda. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans bedömning om betydelsefulla faktorer för identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Samuelsson; Tilda Wickström; [2020-06-15]
  Nyckelord :Sepsis; Sjuksköterska; Kunskap; Identifiering;

  Sammanfattning : Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förekommer världen över. Tillståndet kandrabba alla individer och är en vanlig orsak till morbiditet och mortalitet. Tidig identifieringoch behandling är centralt för att minska lidande, öka chansen till överlevnad samt för attminska de stora sjukhuskostnaderna. LÄS MER

 3. 3. Från medarbetare till chef : Erfarenheter av ett utbildningsprogram för blivande chefer i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Christina Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Chefsförsörjning; internutbildning; internrekrytering; karriär; ledarskapsutveckling; sjukvård; vård;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes på uppdrag av HR-staben vid Region Västerbotten med bakgrund av att Sveriges regioner under de kommande åren står inför utmaningar då stora pensionsavgångar och ett ökat behov av vård också innebär ett ökat behov av nya chefer i verksamheterna. Många regioner upplever att de har få sökande till sina chefstjänster vilket gör chefsförsörjning till en viktig fråga för framtidens vård. LÄS MER

 4. 4. Kontinuerligt ökad trygghet i en komplex och ansvarskrävande yrkesroll - Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av internutbildning

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Vera Weber; Andreas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA ÄLDRE PERSONER I LIVETS SLUTSKEDE INOM SLUTENVÅRD - EN INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mohamed Mariam; Lee Juni; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Newly graduated nurses; Palliative care; Qualitative content analysis; The end of life; Kvalitativ innehållsanalys; Livets slutskede; Nyutexaminerade sjuksköterskor; palliativ vård; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet äldre personer i befolkningen ökar. Många äldre i livets slutskede har ofta komorbiditet vilket ställer krav på hög kompetens hos sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet. LÄS MER