Sökning: "internutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet internutbildning.

 1. 1. Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Hjelm; Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Goal congruence; information asymmetry; implementing systems of control; management control system; principal–agent theory; feedback; risk; risk reduction; opportunism; performance management; workplace education; Boliden Mineral AB; mining industry; communication; key performance indicators; miss adapted information.; Målöverensstämmelse; informationsasymmetri; missanpassad information; opportunism; principal-agent teori; Boliden Mineral AB; gruvindustrin; prestationsmätning; nyckeltal; risker; riskreducering; återkoppling; internutbildning; implementering av styrsystem; styrsystem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med somatisk sjukdom med samtidig psykisk sjukdom : En Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marcus Apelman; Simon Anderssson; [2018]
  Nyckelord :Somatisk sjukdom; Psykisk sjukdom; Samsjuklighet; Sjuksköterska; Erfarenhet; Kunskap; Förhållningsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med en psykisk sjukdom dör betydligt tidigare än personer som inte har en psykisk sjukdom. Detta sker ofta i somatiska sjukdomar såsom cancer, kardiovaskulära sjukdomar och från trauma av våld och olyckor. LÄS MER

 3. 3. ”Det gäller ju också att man kan hålla det levande” : - En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser och beskrivningar kring möjligheter för kunskapsöverföring mellan internutbildning till praktiskt utförande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Jurdal Thulin; [2018]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; socialarbetare; training transfer; möjligheten till kunskapsöverföring; kvalitetssäkran; kontinuerligt lärande;

  Sammanfattning : Forskningsresultat tyder på att det idag finns en problematik för anställda gällande att applicera utbildningskunskap i praktiken. Denna problematik refereras ofta till transfer problem vilket handlar om utebliven kunskapsöverföring. LÄS MER

 4. 4. Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering : Ur ett tjänstedesignperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Svante Nystrand; [2017]
  Nyckelord :tjänstedesign; service design; kundresa; koncept; internutbildning; utbildning; utbildningsportal; finans;

  Sammanfattning : Shaya Solutions AB verksamma inom IT-säkerhet, webbutveckling och digitalt strategiarbete ska ta fram ett digitalt system för hantering av internutbildningar med tillhörande verifikationsfunktion till finans-, kredit- och försäkringsbranschen. Målet är att underlätta hanteringen av internutbildningar och genom verifikationsfunktionen säkerställa att informationen når fram till de anställda. LÄS MER

 5. 5. Beslutsfattande i samband med mekanisk ventilation och urträning

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Johansson; Kajsa Winkvist; [2016-09-16]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; mekanisk ventilation; urträning; beslutsfattande; ansvar; vårdteam;

  Sammanfattning : Background: Insufficient routines regarding role responsibilities and decision-making withinmechanical ventilation and weaning may result in the treatment being prolonged. Theparticipation of critical care nurses in the decision-making process can reduce the timenecessary for treatment in mechanical ventilation and advance the weaning process. LÄS MER