Sökning: "interorganisatorisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden interorganisatorisk teori.

 1. 1. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER

 2. 2. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 3. 3. Drivmedelsförsörjning – En interorganisatorisk möjlighet eller utmaning : ”Det är det som är i tanken som räknas”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jonas Hedlöf; Johan Lenngren; [2019]
  Nyckelord :business sector; civil defence; fuel; inter organisational; military defence; Preem; supply; Swedish Armed Forces; Swedish Civil Contingencies Agency; Swedish Energy Agency; civilt försvar; drivmedel; Energimyndigheten; Försvarsmakten; försörjning; interorganisatorisk; militärt försvar; MSB; näringsliv; Preem; totalförsvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för det militära försvaret att kunna försörjas med drivmedel från näringslivet under ett väpnat angrepp. Vi har genomfört undersökningen utifrån dagens totalförsvarsförmåga som är under uppbyggnad sedan ett antal år tillbaka. LÄS MER

 4. 4. "Vi vill ju alla barnets bästa..." : En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på vad som påverkar tolkningen av barnets bästa i samverkan med andra instanser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Nordemo; Kim Svenstrup; [2018]
  Nyckelord :institutionella logiker; barnets bästa; interorganisatorisk samverkan; gräsrotsbyråkrati; grästrotsbyråkrater; institutional logics; best interest of the child; interorganizational co-operation; street-level bureaucracy; frontline workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har beslutat att FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) ska bli lagstadgad år 2020. Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare vid enheten Barn och Familj uppfattar och talar om sina egna och andra samhällsaktörers tolkning av vad som är barnets bästa, och om de anser att dessa tolkningar påverkar samarbetet med andra organisationer. LÄS MER

 5. 5. INTERMEDIÄR SAMVERKANSSTYRNING med fokus på social innovation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Karin Andersson; Kristina Engstrand; [2017-01-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Med vår studie ämnar vi bidra till ökad kunskap om vilka roller intermediären tar ochvilka strategier hen använder sig av vid samverkansstyrning av idéer med potential attutvecklas till sociala innovationer på arbetsmarknaden.Teori: Den teoretiska ramverket utgörs av samverkan, den intermediära aktören samtinterorganisatorisk styrning. LÄS MER