Sökning: "interpellation"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet interpellation.

 1. 1. Ideologisk konsekvens eller pragmatism- En fallstudie om den fortsatta svensk-israeliska handeln efter det svenska erkännandet av Palestina

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shivani Tugwell; Sebastian Kaspar; [2020]
  Nyckelord :Israel-Palestina-konflikten; Sverige; Israel; ideologi; pragmatism; realism; liberal internationalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en fallstudie bestående av en förklarande idéanalys. Studien ämnar att reda ut huruvida Sveriges fortsatta handel med Israel efter det svenska erkännandet av Palestina kan förklaras som pragmatisk eller ideologiskt konsekvent. LÄS MER

 2. 2. Den perfekta pedofilen : En diskursanalytisk studie av avhållsamma pedofilers bloggar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Greip; [2020]
  Nyckelord :pedofili – avhållsamma pedofiler – stigma – bloggar – subjektsposition – motdiskurs;

  Sammanfattning : Avhållsamma pedofiler – pedofiler som inte vill agera sexuellt gentemot barn – är en grupp som trots sin avhållsamhet riskerar att stigmatiseras på grund av sin pedofili. Med diskurs-analytisk metod analyseras bloggar skrivna av fem avhållsamma pedofiler, utifrån vilka subjektspositioner de intar och hur de konstruerar pedofili. LÄS MER

 3. 3. Könseufori : Upplevelser och erfarenheter av välmående hos unga transpersoner och unga med transerfarenhet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eli Hector; [2020]
  Nyckelord :Könseufori; unga transpersoner; unga med transerfarenhet; välmående; chattintervju; queerfenomenologi; interpellation; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att explorativt undersöka unga transpersoners och unga med transerfarenhets upplevelser av och tankar kring välmående, i form av könseufori. Detta gjordes med chattintervjuer och uppföljande enkäter med öppna svarsalternativ. LÄS MER

 4. 4. Battle of Recruitment : A Comparative Study of German and Swedish Militaries’ Recruitment Films

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Rosén; Charlotte Hamrin; [2020]
  Nyckelord :military recruitment films; cross-cultural studies; state ideologies; interpellation; encoding decoding; Swedish military; German military;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka skillnader i framställning i två militära rekryteringsfilmer från Tyskland och Sverige. Syftet uppfylls genom multimodala analyser av filmerna och genom en fokusgruppsintervju beståendes av tyska och svenska studenter. LÄS MER

 5. 5. INVANDRARE SOM ALDRIG INVANDRADE ATT DEKONSTRUERA BEGREPPET ANDRA GENERATIONENS INVANDRARE Kartläggning och förklaringar av identitetstyper hos personer med utlandsfödda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ramin Shirali; [2019-02-07]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; utländsk bakgrund; socialkonstruktivism; identitetskonstruktion; strukturell lingvistik; minoriteter; binära kategorier; vithet; interpellation; negering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas hur begreppet andra generationens invandrare har dolt en mångfald av olika identitetstyper som personer till utlandsfödda föräldrar kan ha. Att personer födda eller uppvuxna i Sverige klassificeras som andra generationens invandrare är missvisande, eftersom livsförutsättningar och erfarenheter kan ha format olika identitetstyper som inte reflekterar begreppet i fråga. LÄS MER