Sökning: "interpersonell interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden interpersonell interaktion.

 1. 1. Upplevelsen av terapeutisk effekt av olika moment i heldygnsvård för patienter med personlighetssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Efthymios Kouppis; [2019]
  Nyckelord :Personlighetssyndrom; heldygnsvård; Terapeutisk signifikans; patienter; personal; enkätundersökning; pilotstudie.;

  Sammanfattning : Personlighetssyndrom utgör ett globalt hälsoproblem. Individer med Personlighetssyndrom blir ofta inlagda i psykiatrisk heldygnsvård. Det saknas fortfarande starkt vetenskapligt stöd vad det gäller effektiviteten av heldygnsvård för denna patientkategori. LÄS MER

 2. 2. ”DET ÄR LITE TABU…” - En kvalitativ analys kring aspekten att interagera med främlingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Franzén; [2018-09-12]
  Nyckelord :Interpersonell kommunikation; muntlig kommunikation; främling; meningsskapande; normer; självuppfyllande profetior.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att i en svensk stadskontext få en djupare förståelse för agerandetoch idéerna kring situationer att interagera med främlingar.Teori: Teorierna pluralistic ignorance och thomasteoremet används, men även teori sombehandlar situation- och platsbaserad kommunikation för att skapa en bredarekartläggning och djupare förståelse. LÄS MER

 3. 3. Uppmuntran på distans : Observationer av distansmötesledare och deras interpersonella beteende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Stefan Johansson; [2017]
  Nyckelord :distansmöte; interpersonell kommunikation; virtuella möten; resfria möten; videotelekonferens; VTC; mediering; möteseffektivitet; multimodal plattform; onlinemöten; mötesledare; social interaktion; relationsbyggande; tillit; sociokulturellt perspektiv; modalitet;

  Sammanfattning : Denna studie redovisar genom en kvantitativ och kvalitativ undersökning, så kallad flermetodsforskning, vilka interpersonella aktiviteter som observerats hos åtta mötesledare av distansmöten med datorkommunikation.  Syftet med undersökningen är att undersöka de faktiska observationerna av mötesledares interpersonella aktiviteter på distansmöten. LÄS MER

 4. 4. Ett motvilligt äktenskap? En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Malena Eklund; [2014-09-08]
  Nyckelord :PR-konsulter; journalister; relationer; demokrati; kommunikation; samtalsintervju;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap som ska undersökarelationen mellan PR-konsulter och journalister med hjälp av den kvalitativa metodensamtalsintervjuer. Mina frågeställningar lyder som följer: Vilka är deras vanligastearbetsuppgifter? Hur ser respondenterna på relationerna mellan PR-konsulterna ochjournalisterna? Bör relationen förbättras och skulle det i så fall vara till fördel för samhället? Om det skulle behövas, går det att se vilka möjligheter som finns för att kunna få en bättre relation professionerna emellan?Syftet är att undersöka relationen mellan PR-konsulter och journalister samt att diskuterahur relationen kan beskrivas ur ett samhällsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Berörd.. och förförd? : En studie av interpersonell beröring i butiksmiljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Rickard Johansson; Alexander Krnjajic; [2012]
  Nyckelord :Sensory Marketing; Retail; Service Quality; Servicescape; Consumer Behavior; Interpersonal touch; Nonverbal Communication; Handshake; Oxytocin; Sinnesmarknadsföring; Detaljhandel; Servicekvalitet; Servicelandskap; Konsumentbeteende; Interpersonell beröring; Icke-verbal kommunikation; Handslag; Oxytocin;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur interpersonell beröring från en anställd, i form av ett handslag, förändrar kundens uppfattning av shoppingupplevelsen. Vidare ämnar studien att väcka intresse för ämnet likväl som att ge rekommendationer för vidare forskning av det taktila sinnets och den interpersonella beröringens betydelse i marknadsföringssammanhang. LÄS MER