Sökning: "interprofessionell kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden interprofessionell kommunikation.

 1. 1. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskors upplevelser av medicinsk simulering : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carina Wallingstam; Camilla Westerholm; [2019]
  Nyckelord :Teamtraing; Crew Resource Management; Communication; Healthcare; Patient; Teamträning; Crew Resource Management; Kommunikation; Hälso- och;

  Sammanfattning : Fel och misstag relaterade till bristande kommunikation och brister i teamarbete sker inom sjukvården, vilket medför ett hot mot patientsäkerheten, framför allt i akuta situationer där snabba beslut måste tas och där liv står på spel. Forskningen visar att det är den mänskliga faktorn som är en bidragande orsak till dessa fel och misstag. LÄS MER

 3. 3. Slut, kom : En intervjustudie om kommunikation mellan ambulansdirigenter och ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Hultqvist; Caroline Åberg; [2017]
  Nyckelord :Interprofessional communication; ambulance care; dispatch centre; Rakel; patient safety.; Interprofessionell kommunikation; ambulanssjukvård; larmcentral; Rakel; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Introduktion: Dagens sjukvård består av olika vårdkedjor där larmcentralen och ambulanssjukvården utgör den första länken för många patienter. Larmcentralen ansvarar för att ta emot, hantera och prioritera nödsamtal som sedan dirigeras ut till ambulansverksamheten. LÄS MER

 4. 4. Interprofessionell kommunikation : En undersökning om kommunikationsvägar ochkunskapsutbyte mellan kompetensområdeni uppdraget Ostlänken.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Bergner; Erica Waardahl; [2017]
  Nyckelord :Communication; learning organization; language within a profession; motivation; Kommunikation; lärande organisation; yrkesspråk; motivation; konflikter.;

  Sammanfattning : Ostlänken är en del av den enskilt största investeringen för svensk infrastruktur i modern tid, en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Den kommer tillföra ny kapacitet i järnvägssystemet och frigöra belastning på befintliga banor och på det sättet förstora regionen. LÄS MER

 5. 5. Röntgensjuksköterskans användning av sin kompetens vid ordination och prioritering av remisser

  Magister-uppsats,

  Författare :Sanna Wahlström; [2015-02-19]
  Nyckelord :Röntgensjuksköterska; utökade arbetsuppgifter; skill-mix; kompetens;

  Sammanfattning : Röntgensjuksköterskans yrkesroll har i tidigare forskning beskrivits utifrån två unikakompetenser: den vårdgivande och den radiografiskt tekniska. Behoven i den kliniska vardagenstyr den professionella utvecklingen och kan leda till en förskjutning av ansvarsområden. LÄS MER