Sökning: "interprofessionellt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden interprofessionellt arbete.

 1. 1. Faktorer som påverkar ett traumateam i deras interprofessionella arbete vid ett akut patientomhändertagande : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Ovesdotter; Alexandra Wrembicki Nelson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Communication Tools; Group dynamics; Leadership; Trauma; Trauma team; Gruppdynamik; Kommunikation; Kommunikationsverktyg; Ledarskap; Trauma; Traumateam;

  Sammanfattning : När en patient inkommer till akutmottagningen efter att blivit utsatt för yttre högenergivåld krävs ett snabbt omhändertagande i form av ett interprofessionellt traumateam. Att omhänderta traumapatienter kan upplevas som sårbart och tumultartat vilket medför att vårdpersonal behöver agera snabbt. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors uppfattningar, erfarenheter och behov rörande sin professionella roll i traumasituationen

  Magister-uppsats,

  Författare :Sanna Lycken; Niklas Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :interprofessionellt arbete; kommunikation; operationssjuksköterskor; operationssjuksköterskors professionella roll; trauma; utbildning;

  Sammanfattning : Background: In 2018 over 8800 patients were registered in the Swedish Trauma Registry. About 10% of these patients needed surgery. The surgical unit is a high-risk environment and the function of the multidiciplinary team relies on cooperative skills. Trauma simulations are an effective way of improving the non-technical skills among trauma teams. LÄS MER

 3. 3. Patienters uppfattningar om ronder vid sängkanten : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Nordbäck Lee; Laura Lehmuskoski; [2020]
  Nyckelord :Bedside-rounds; patient-centered care; patient-perspective; interprofessional teamwork; Rond; patientnära; personcentrerad vård; patientperspektiv; interprofessionellt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är ett koncept som myntades i vårdlitteraturen under 1960-talet. Detta är en betydande faktor i en av sjuksköterskans kärnkompetenser: personcentrerad vård. Ett arbetssätt som inom aktuell forskning har argumenteras eventuellt kunna främja detta är ronder vid sängkanten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med kroniska sjukdomar : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Andersson; Sofie Engebratt; [2020]
  Nyckelord :Chronic illness; long term illness; nurses experience; nurses roll; caring; Kroniska sjukdomar; långtidssjukdomar; sjuksköterskans upplevelse; sjuksköterskans roll; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal patienter med kroniska sjukdomar ökar. Detta orsakar lidande och förändrad livsvärld hos patienter. Att drabbas av kronisk sjukdom kan innebära ökade antal tillfällen som kräver vård. Sjuksköterskans ansvar är att ge en personcentrerad vård och lindra lidande trots komplexa vårdsituationer. LÄS MER

 5. 5. Social workers’ perspectives on a medical home model for children and adolescents in out of home care : An interview study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Children and adolescents; Health; Out of home care; Medical home model; Social services.; Barn och unga; Hälsa; Vård utanför det egna hemmet; Organisatorisk modell; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, health outcomes for children placed in care have been disappointing. ‘Placed in care’ refers to social out of home care (OHC). Hälsofam is a medical home model for healthcare of children in OHC currently delivered in Uppsala. Aim: To explore how social workers perceive and experience the Hälsofam model. LÄS MER