Sökning: "interprofessionellt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden interprofessionellt arbete.

 1. 1. Operationssjuksköterskors uppfattningar, erfarenheter och behov rörande sin professionella roll i traumasituationen

  Magister-uppsats,

  Författare :Sanna Lycken; Niklas Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :interprofessionellt arbete; kommunikation; operationssjuksköterskor; operationssjuksköterskors professionella roll; trauma; utbildning;

  Sammanfattning : Background: In 2018 over 8800 patients were registered in the Swedish Trauma Registry. About 10% of these patients needed surgery. The surgical unit is a high-risk environment and the function of the multidiciplinary team relies on cooperative skills. Trauma simulations are an effective way of improving the non-technical skills among trauma teams. LÄS MER

 2. 2. Patienters uppfattningar om ronder vid sängkanten : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Nordbäck Lee; Laura Lehmuskoski; [2020]
  Nyckelord :Bedside-rounds; patient-centered care; patient-perspective; interprofessional teamwork; Rond; patientnära; personcentrerad vård; patientperspektiv; interprofessionellt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är ett koncept som myntades i vårdlitteraturen under 1960-talet. Detta är en betydande faktor i en av sjuksköterskans kärnkompetenser: personcentrerad vård. Ett arbetssätt som inom aktuell forskning har argumenteras eventuellt kunna främja detta är ronder vid sängkanten. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med kroniska sjukdomar : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Andersson; Sofie Engebratt; [2020]
  Nyckelord :Chronic illness; long term illness; nurses experience; nurses roll; caring; Kroniska sjukdomar; långtidssjukdomar; sjuksköterskans upplevelse; sjuksköterskans roll; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal patienter med kroniska sjukdomar ökar. Detta orsakar lidande och förändrad livsvärld hos patienter. Att drabbas av kronisk sjukdom kan innebära ökade antal tillfällen som kräver vård. Sjuksköterskans ansvar är att ge en personcentrerad vård och lindra lidande trots komplexa vårdsituationer. LÄS MER

 4. 4. “Vi kan och vill göra mycket för de här kvinnorna” Fysioterapeuters upplevelser av att arbeta i primärvården och hjälpa kvinnor med deras besvär efter förlossning : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Jenny Crone; Emmy Koskinen; [2020]
  Nyckelord :interprofessional; women s health; physical therapy; postpartum; primary health care; fysioterapi; interprofessionellt; kvinnors hälsa; postpartum; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett hälsofrämjande arbete och arbete för förbättrat omhändertagande av kvinnor efter förlossning kan på sikt bidra till minskad funktionsnedsättning och sjukfrånvaro, vilket är viktigt inte bara för individen utan även för samhället. För fysioterapeutiska åtgärder efter förlossning finns inga etablerade rutiner eller riktlinjer för uppföljning efter förlossning vilket skulle kunna medföra att den vård som erbjuds ser olika ut eller inte är tillgänglig på lika villkor för alla. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om fältarbetares upplevelse av sin yrkesidentitet och profession

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ladän Heidari; [2020]
  Nyckelord :Socialt arbete; Yrkesroll; Profession; Yrkesidentitet; Fältarbete; Uppsökande socialt arbete; Interprofessionellt arbete;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie som syftat till att undersöka fältarbetarens syn på sin yrkesroll samt hur fältarbetaren ser på professionalitet inom fältyrket. Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med sex stycken socionomer som arbetar som fältarbetare med inriktning mot ungdomar, i tre olika områden i Stockholms län. LÄS MER