Sökning: "interprofessionellt teamarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden interprofessionellt teamarbete.

 1. 1. Sjuksköterskestudenters upplevelser av interprofessionella simuleringar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Hanna Lind; Henrietta Petersén; [2022]
  Nyckelord :Experiences; interprofessional learning; interprofessional team; nursing students; simulations; Interprofessionellt lärande; interprofessionellt teamarbete; simuleringar; sjuksköterskestudent; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska kunna samverka i team där flera vårdprofessioner är delaktiga, så kallade interprofessionella team. För att kunna lära sig arbeta i ett interprofessionellt team kan interprofessionellt lärande vara till hjälp. LÄS MER

 2. 2. "För mig är samverkan med andra professioner det viktigaste" : En kvantitativ enkätstudie om arbetstillfredsställelse hos hälso- och sjukvårdskuratorer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Linn Andersson; [2022]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvårdskurator; socialarbetare; interprofessionellt teamarbete; arbetstillfredsställelse; samverkan; Herzberg’s tvåfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa enkätstudie var att undersöka hälso- och sjukvårdskuratorersupplevda arbetstillfredsställelse i relation till deras arbetssätt – interprofessionellt teamarbete och samverkan med andra kuratorer. Studien ämnade även att undersöka huruvida bakgrundsfaktorerna ålder, arbetslivserfarenhet, kön och utbildning inverkar på den upplevda arbetstillfredsställelsen. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad stress inom akutsjukvården - Sjuksköterskans perspektiv : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rozhin Mahmoud; Solin Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Emergency Medical Services; Management; Nurse; Occupational stress; Akutsjukvård; Arbetsrelaterad stress; Hantering; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är en faktor som kan utlösas inom arbetet, då arbetsplatsen inte har rätt förutsättningar för vårdpersonalen. Detta är vanligt inom akutsjukvården relaterat till sjuksköterskans omvårdnadsansvar, vilket motiverar vikten av att identifiera tillvägagångssätt för att hantera detta. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar ett traumateam i deras interprofessionella arbete vid ett akut patientomhändertagande : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Ovesdotter; Alexandra Wrembicki Nelson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Communication Tools; Group dynamics; Leadership; Trauma; Trauma team; Gruppdynamik; Kommunikation; Kommunikationsverktyg; Ledarskap; Trauma; Traumateam;

  Sammanfattning : När en patient inkommer till akutmottagningen efter att blivit utsatt för yttre högenergivåld krävs ett snabbt omhändertagande i form av ett interprofessionellt traumateam. Att omhänderta traumapatienter kan upplevas som sårbart och tumultartat vilket medför att vårdpersonal behöver agera snabbt. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av Interprofessionellt lärande på operationsavdelning : Med fokus på kommunikation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Martin Jarl; [2020]
  Nyckelord :Non-technical skills; interprofessional education; CRM; SBAR; closed-loop communication; Icke-tekniska färdigheter; interprofessionellt lärande; CRM; SBAR; closed-loop-kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste 20 åren har icke-tekniska färdigheters betydelse för patientsäkerheten belysts mer och mer i forskningen. Interprofessionell utbildning med CRM som simulatorkoncept används för att träna icke-tekniska färdigheter och teamarbete men att träna under pågående operation är ovanligt. LÄS MER