Sökning: "intersektionell analys"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden intersektionell analys.

 1. 1. En studie i hur bildämnet ger utrymme för elever med flytande genusidentifiering att skapa sin identitet och vikten av att utbilda blivande bildlärare i normkritiskt arbete.

  Master-uppsats,

  Författare :Katarina Jansson Hydén; [2020-06-26]
  Nyckelord :B​ilddidaktik; bildkommunikation; flytandegenusidentifiering; genus; identitet; inkludering; könsdysfori; multimodala uttryck; normkr​itik; bildundervisning; skola; kärnämne;

  Sammanfattning : Elever i tonåren befinner sig i ett sammanhang där skapandet av identitet är centralt. Därför identitetsskapande är ett övergripande syfte för forskningen som beskrivs i denna artikel, att undersöka hur deras förutsättningar för ett identitetsskapande gestaltas genom ämnet bild i högstadiet och i gymnasieskolan (Bergström, 2007; Bremer, 2011; Hellman, 2017; Lindstrand, 2006; Lindström, 2006; Åsén, 2006). LÄS MER

 2. 2. "Är det inte normalt att vara tonåring när man ska vara det, eller?" : En intermedial studie, med utgångspunkt i intersektionella perspektiv, av romanen och filmen I taket lyser stjärnorna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rosanna Sahlin; [2020]
  Nyckelord :Könsrnormer; åldersnormer; intersektionalitet; intermedialitet; transformering; adaption.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur en roman transformerats till film utifrån ett intersektionellt perspektiv. Detta har gjorts med avstamp i frågeställningar rörande hur kön och ålder framställs i romanen samt hur adaptionen påverkat framställningen av dessa kategorier, utifrån porträtterandet av karaktärerna och deras utveckling i filmmediet. LÄS MER

 3. 3. Världens framtid sitter i mitt klassrum : En intersektionell analys av skönlitteratur för årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marlen Shehadeh; Ellenor Fransson; Shkurte Feka; [2020]
  Nyckelord :Intersection; multicultural; fiction; ethnicity; empathy; narrative; didactic potential; Intersektion; mångkulturell; skönlitteratur; etnicitet; empati; narrativ; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är det idag växande mångkulturella samhälle vi har i Sverige. För att arbetet inom skolan ska kunna ge nästa generation kunskaper om människors likheter och olikheter, behöver verksamma inom skolan arbeta med litteratur som visar upp en mångfald på ett inkluderande sätt. LÄS MER

 4. 4. Mot ett intersektionellt förhållningssätt till våld mot kvinnor? En begreppsanalys av rapporter från UN Special Rapporteur on Violence against women

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annie Fingal; [2020]
  Nyckelord :Våld mot kvinnor; könsbaserat våld; mänskliga rättigheter; UN Special Rapporteur on violence against women; intersektionalitet; diskriminering; ojämlikhet; Social Sciences; Law and Political Science; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen innehåller en analys av rapporter från FN:s särskilda rapportörer om våld mot kvinnor, UN Special Rapporteur on violence against women. Sedan 1994 har det funnits ett mandat för en särskild rapportör som utreder våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Den inte så raka vägen : Om kvinnors upplevelser av att röra sig ovanför glastaket i svenskt näringsliv. Om resan dit, maktförhållanden och utestängningar längs med vägen.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Gerdsdorff; [2020]
  Nyckelord :glastak; hegemoniska maktordningar; intersektionalitet; ojämlikhetsregimer och social mobilitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur maktstrukturer påverkar inkludering och exkludering av kvinnor i ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Studien har sökt svar på vilken betydelse identiteter så som kön, klass och etnicitet har för möjligheten att inkluderas inom ledande befattningar i svenskt näringsliv. LÄS MER