Sökning: "intersektionell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden intersektionell teori.

 1. 1. Hur framställs en person som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck? : En jämförande kvalitativ studie om hur personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck framställs i tidskriften Socionomen år 2002 och år 2018.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Vilda Skagerfält; Frida Forsberg; [2019]
  Nyckelord :heder; intersektionalitet; socialt arbete;

  Sammanfattning : Efter morden på Pela Atroshi, 1999, och Fadime Sahindal, 2002, dominerade en samhällelig debatt där personer som var utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck framställdes utifrån stereotypa föreställningar om framförallt kultur och etnicitet. På senare år har den kulturella framställningen av personen som är utsatt dock kritiserats, där ett intersektionellt förhållningssätt istället förespråkats. LÄS MER

 2. 2. För en hållbar organisatorisk arbetsmiljö; En studie av Postnords anställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tobias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; organisatorisk kontext; Postnord; intersektionell teori; social skiktning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay aims to contribute to the further development of the concept of the working environment as there have been major changes in the labor market. Stress-related diseases and workplace accidents are becoming more common and therefore a clearer humanistic and human rights perspective on the concept of working environment is required. LÄS MER

 3. 3. Du måste göra dig anställningsbar : En kvalitativ studie om fem utomeuropeiskt födda kvinnors möjligheter och hinder på arbetsmarknaden i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Frida Bjuhr; Sara Sjöberg-Kleemair; [2018]
  Nyckelord :Utomeuropeiskt födda kvinnor; arbetslöshet; språk; integration; myndigheter; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka utomeuropeiskt födda kvinnors upplevelser av att vara arbetslösa och hur det har påverkat deras integration. Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med fem kvinnor födda utanför Europa samt en intervju med två personer anställda på Arbetsförmedlingen. LÄS MER

 4. 4. Står svensk klimatpolitik på (o)jämlika grunder? En intersektionell diskursanalys av Grön Infrastruktur.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Annika Andersson; [2018]
  Nyckelord :diskursanalys; feminism; intersektionalitet; Grön Infrastruktur; klimatpolitik; maktstrukturer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett intersektionellt perspektiv samt en diskursanalytisk metod skapa förståelse för hur diskurser av maktstrukturer är synliga i svensk klimatpolitik. Det empiriska material som ligger till grund för studien utgår från den europeiska såväl som den svenska strategin för Grön Infrastruktur, samt Norrbottens handlingsplan för Grön Infrastruktur. LÄS MER

 5. 5. "Tjejer är bäst" : En vetenskaplig essä om fritidshemslärarens yrkesetik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tindra Hilding; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; dygdetik; feministiskt postkonstruktivistiskt perspektiv; intersektionalitet; identitet; interkulturalitet; kreativitet; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete är en vetenskaplig essä som genom en hermeneutisk och fenomenologisk utgångspunkt undersöker fritidshemslärarens förhållningssätt i ett dilemma av etisk karaktär. Jag undersöker hur man som lärare bör förhålla sig gällande elevers skapande när det som skapas förstärker negativa föreställningar om/och traditionella könsmönster. LÄS MER