Sökning: "intersexualism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet intersexualism.

  1. 1. Det tredje könet : om intersexualism och olika diskursers användning av kön/genus

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Elin Ståhlnacke; [2003]
    Nyckelord :könsidentitet; intersexualism; genus; diskursanalys; Gender studies; Genusvetenskap; Sociology; Sociologi; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social Sciences;

    Sammanfattning : The purpose of this essay was to explore how the concept of gender identity is constructed, by doing a discourse analysis of texts from two different perspective discussing intersexuals, and to define the areas where the discourses doesn't agree. The two perspectives were; feminist- and medical perspective. LÄS MER