Sökning: "intersubjektiva rummet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden intersubjektiva rummet.

 1. 1. ...vi gjorde tillsammans. Det är oslagbart! : En kvalitativ intervjustudie om musikundervisningens betydelse för elevers välbefinnande

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lena Risdal; [2019]
  Nyckelord :musikundervisning; välbefinnande; musikterapi; sociokulturellt perspektiv; det intersubjektiva rummet; kvalitativa intervjuer; music education; well-being; music therapy; socio-cultural perspective; qualitative interviews;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån sociokulturellt perspektiv utforska tre lärares syn på hur musikundervisning kan bidra till elevers välbefinnande. Forskningsfrågorna är: På vilka sätt anser musiklärarna att de skapar ett gynnsamt intersubjektivt rum? Hur arbetar musiklärarna för att stärka elevernas identitet? Vad anser lärarna att de gör för att eleverna ska utvecklas? Som bakgrund presenteras musik som ämne i skolan, grupper i skolan samt forskning kring musikens påverkan på det intersubjektiva rummet och elevers välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Att lära för livet genom en kameralins : - en studie om vilka lärprocesser som synliggörs vid elevers filmskapande ifritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Vikström; Björn Fagergren; [2018]
  Nyckelord :filmskapande; fritidshem; lärprocesser; sociokulturellt perspektiv; intersubjektiva rummet; visuell minietnografisk studie;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka lärprocesser som synliggörs när elever på två fritidshem arbetar medfilmskapande. Studien har inspirerats av en visuell minietnografisk studie där två elevgrupper fråntvå olika fritidshem har observerats genom videoobservationer samt fältanteckningar under totalt fyratillfällen. LÄS MER

 3. 3. Det intersubjektiva idrottsrummet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Jonsson; [2012]
  Nyckelord :inkludering; exkludering; idrott; idrottshallar; p;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här undersökningen gjordes för att ta reda på hur idrottslokalen och dess utformning påverkar det sociokul-turella klimatet som skapas under lektioner i ämnet idrott och hälsa. Jag har under min utbildning till idrottslä-rare besökt ett antal idrottshallar och upplevt en känsla av att de påverkar elevernas sätt att interagera medvarandra. LÄS MER