Sökning: "intersubjektivt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet intersubjektivt.

 1. 1. ...vi gjorde tillsammans. Det är oslagbart! : En kvalitativ intervjustudie om musikundervisningens betydelse för elevers välbefinnande

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lena Risdal; [2019]
  Nyckelord :musikundervisning; välbefinnande; musikterapi; sociokulturellt perspektiv; det intersubjektiva rummet; kvalitativa intervjuer; music education; well-being; music therapy; socio-cultural perspective; qualitative interviews;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån sociokulturellt perspektiv utforska tre lärares syn på hur musikundervisning kan bidra till elevers välbefinnande. Forskningsfrågorna är: På vilka sätt anser musiklärarna att de skapar ett gynnsamt intersubjektivt rum? Hur arbetar musiklärarna för att stärka elevernas identitet? Vad anser lärarna att de gör för att eleverna ska utvecklas? Som bakgrund presenteras musik som ämne i skolan, grupper i skolan samt forskning kring musikens påverkan på det intersubjektiva rummet och elevers välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Elevers delaktighet i matematik ur ett interaktionistiskt och intersubjektivt elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Cedrenius; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; interaktionism; intersubjektivitet; matematik
;

  Sammanfattning : Cedrenius, Ann (2019). Elevers delaktighet i matematik ur ett interaktionistiskt och intersubjektivt elevperspektiv. Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogisk funktion i förskolan - en förutsättning för kvalité : Några specialpedagogers uppfattningar kring tidiga insatser och relationers betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna Nordquist; Katinka Rosenblad; [2019]
  Nyckelord :Tidiga insatser; relationellt perspektiv; förskola; specialpedagog; systemteori; intersubjektivt perspektiv; fenomenografi;

  Sammanfattning : Trots vetskapen om att tidiga insatser är viktiga finns det en bristande kvalité i svenska förskolor när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En direkt avgörande faktor för att hålla en hög kvalité i förskolan är pedagogers förmåga att ha ett relationellt förhållningssätt i mötet med barn och i samband med det spelar tillgång till specialpedagog en viktig roll. LÄS MER

 4. 4. En god död : En litteraturstudie om betydelsen av sjuksköterskans omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Joar Åkerlund; [2019]
  Nyckelord :Existentiell kris; god död; livets slutskede; palliativ vård; personcentrerad vård; spiritualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Patienteni livets slutskedeställs inför faktum att vårdens inriktning ej är kurativ. Palliativ vård är en specialiserad vårdform ochbör ges till alla svårt sjuka och döende patienter oavsett vart de erhåller vård. LÄS MER

 5. 5. Familjebehandling under tvång : Familjebehandlares upplevelser kring den terapeutiska alliansens betydlese inom kommunal familjebehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Amanda Hartman; [2018]
  Nyckelord :Family treatment; Alliance; Coercion; Family therapy; Familjebehandling; Allians; Tvång; Familjeterapi;

  Sammanfattning : Introduction: The study investigates how family treatment done under coercion affects the ability of family therapists to create therapeutic alliance with families, and if this affects the therapist’s feelings of the possibility of creating changes. Questions: How family therapists are affected in their work to create a therapeutic alliance when the family is under / threatening care of young persons act (LVU)? Are there important relational elements in treatment that contribute to change when there is LVU or threat of LVU? Method: Qualitative interview investigation and thematic analysis. LÄS MER