Sökning: "intertextualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet intertextualitet.

 1. 1. Adam och Kristus : En intertextuell analys av Paulus allusion till skapelseberättelsen i Rom 5:12-21, relaterat till synd och död respektive rättfärdighet och liv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Richard Törnqvist af Ström; [2021]
  Nyckelord :Adam; Jesus Christ; St Paul; Sin; Hamartiology; Word Study; Intertextuality; Intertextual Echoes; Narrative Intertextuality; Genesis; Romans; Old Testament; New Testament; Adam; Jesus Kristus; Paulus; Synd; Hamartologi; Ordstudie; Intertextualitet; Intertextuella ekon; Narrativ intertextualitet; Genesis; 1 Moseboken; Romarbrevet; Gamla Testamentet; Nya Testamentet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Spår av lärarens modelltext i elevnoveller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Gertrud Tinnis; [2021]
  Nyckelord :modelltexter; elevtext; ämnesdidaktik; intertextualitet; stöttning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the eventual influence of a model text in students´writing process. This study is based on Vygotskij’s theory of the proximal developing zoneand parts of Genette’s theory of Transtextuality. LÄS MER

 3. 3. Döva och hörselskadade elever somsamhällsmedborgare -en historisk jämförelse av läroplanen för grundskolan1969 och 1980

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer två läroplaner att undersökas, läroplanen för grundskolan 1969 och1980. Uppsatsen jämför dessa läroplaner ur ett historiskt perspektiv med fokus på deras sättatt skriva om språk och den förväntade utvecklingen av de döva och hörselskadade elevernasspråkliga färdigheter. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller att inte vara : Från romantisk myt till samhällsnytta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Lundh; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursteori; kulturarbete; prekärt arbete; intertextualitet; konstvärldar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kulturarbete kommer till uttryck i den mediala debatten under rådande pandemi våren och hösten 2020. Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som yttrar sig kring kulturarbete. LÄS MER

 5. 5. Representation genom en reaktionär verklighet : En kritisk diskursanalys av RuPaul´s Drag Race & representationen av HBTQIA+-personer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Christian Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Visual communication; Homonormativity; stereotypes; reality TV; intersectionality; intertextuality; representation; queer; masculinity; masculinity; subject positions; Visuell kommunikation; Homonormativitet; stereotyper; reality-tv; intersektionalitet; intertextualitet; representation; queer; maskulinitet; manlighet; subjektspositioner;

  Sammanfattning : Syftet med min deduktiva och kvalitativa studie är att skapa förståelse för visuell representation av HBTQIA+ personer i ett kommersiellt tv-program. Hur historiska subjektspositioner kan tänkas vidhålla gamla normer inom en subkultur. Genom en kritisk diskursanalys kommer jag att titta på både det som visas och det som saknar i bilden. LÄS MER