Sökning: "interventionsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet interventionsstudie.

 1. 1. NUMICON - ETT TAKTILT OCH VISUELLT LABORATIVT MATERIAL FÖR ATT FRÄMJA ANTALSUPPFATTNING - en interventionsstudie om fyra elever i specifika matematiksvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillian Greek; Sairah Hasan; [2020-01-16]
  Nyckelord :Numicon; antalsuppfattning; specifika matematiksvårigheter; dyskalkyli; akalkyli; interventionsstudie;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att pröva Numicon, ett interventionsmaterial som är framtaget för att stödja elever i matematiksvårigheter utvecklingen av antalsuppfattning samt utveckla ny specialpedagogisk och didaktisk kunskap kring antalsuppfattning som är betydelsefull för vår blivande roll som speciallärare. Nedanstående forskningsfrågor utforskar hur interventionen tar sig uttryck i undervisningen:• Hur tar sig eleverna an materialet?• Vilka möjligheter och hinder visar sig i interventionen?• Vilka erfarenheter utvecklar vi som speciallärare av att genomföra denna interventionsstudie?Studien omfattade 4 elever i specifika matematiksvårigheter, två elever i årskurs 3 och två elever i årskurs 9. LÄS MER

 2. 2. Symboler som skrivstöd vid skrivandet av faktatexter för elever med språkstörning : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Ljungdahl; Catarina Lång; [2020]
  Nyckelord :språkstörning; skrivande; intervention; symbolkarta; singel-subjekt design;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att symbolstöd främjar texters strukturer, textproduktion, syntax och ordförråd hos elever i skrivsvårigheter. Därför var studiens syfte att undersöka om tankekarta med symbolstöd, eller symbolkarta, hade betydelse för skrivandet av faktatexter med avseende på innehåll, struktur samt form i texterna, för elever med språkstörning. LÄS MER

 3. 3. Kraft och rörelse : En interventionsstudie om hur variationsmönster kan användas för att utveckla elevers förståelse för Newtons tredje lag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Holmbom; [2020]
  Nyckelord :kraft; rörelse; Newtons tredje lag; variationsteorin; learning study; åk 4–6;

  Sammanfattning : This thesis is further based on a literature study, in which I took part, where research on difficulties in understanding Newton's third law was compared. In order to investigate how physics teaching on this subject can be designed with a variation theory perspective, an intervention study inspired by a learning study was conducted. LÄS MER

 4. 4. Rydaholmsmetoden - en interventionsstudie på Språkintroduktionsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Louise Granath; Elin Zettervall; [2020]
  Nyckelord :avkodning; intervention; Rydaholmsmetoden; specialpedagogik; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att söka svar på om elever med svenska som andraspråk förbättrade sin avkodning och läshastighet med Rydaholmsmetoden samt deras upplevelse av metoden. Den intensiva lästräningen bedrevs under en begränsad tid och jämfördes med elever som endast hade ordinarie undervisning. LÄS MER

 5. 5. Taluppfattning, en grundsten i matematik : En experimentell interventionsstudie på Tier 2, inom talområdet 0 - 20

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anne-Sofie Carlén; Maria Lackström Emmes; [2020]
  Nyckelord :RTI-respons to intervention; intensivundervisning; taluppfattning; explicit undervisning; CRA;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en intervention, på Tier 2, genom explicit intensivundervisning påverkar elever i årskurs 4 kunskaper inom grundläggande taluppfattning och aritmetik inom talområdet 0 – 20 och om eventuell effekt kvarstår över tid. För att kunna besvara syftet genomfördes en experimentell studie. LÄS MER