Sökning: "intervju beskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden intervju beskrivning.

 1. 1. Matematikångest ur ett lärarperspektiv - En studie om hur lärare resonerar kring och hanterar matematikångest hos elever i låg- och mellanstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Hertzberg Carling; [2019-03-08]
  Nyckelord :elev; föräldrar; lärarperspektiv; matematikångest; orsaker; självbild; ålder; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur några lärare i matematik på låg- och mellanstadiet resonerar kring och hanterar elever med matematikångest. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av en semistrukturerad intervju med sju lärare. LÄS MER

 2. 2. "Våga se, våga agera"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Eliasson; Madelene Eriksson; [2018]
  Nyckelord :anmälningsplikt; barn; kvinnojour; kännetecken; processutvärdering; våld i hemmet;

  Sammanfattning : The current study is based on a collaboration with the Kvinnojouren Lund. The aim of the study is to make a process evaluation of the women's shelter project "Våga se, våga agera", which is an education aimed at preschools. LÄS MER

 3. 3. Hur fritidslärarens arbete och yrkesroll påverkas i olika socioekonomiska områden : Intervjuer med fritidslärare på två skolor

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nelli Körmöci; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidslärare; socioekonomiska områden; sociala relationer;

  Sammanfattning : Studien utfördes med syfte att öka kunskapen om hur fritidslärarens arbete och yrkesroll påverkas genom att intervjua lärare från fritidshem i olika socioekonomiska områden. För att nå syftet ställdes dessa forskningsfrågor: -        Hur beskriver fritidsläraren sitt arbete på fritidshemmet? -        Hur beskriver fritidsläraren fritidshemmets närområde? -        Hur beskriver fritidsläraren de sociala relationerna mellan fritidslärarna, föräldrarna och barnen? Studien genomfördes genom en kvalitativ forskningsmetod och metoden som användes var semistrukturerad intervju. LÄS MER

 4. 4. Stress i förskolan- Fyra förskollärares erfarenheter kring stress i förskolan bland de minsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Johansson; [2018]
  Nyckelord :stress;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med detta arbete är att undersöka förskollärares erfarenheter kring stress i förskolan. Många barn idag spenderar från 1 års ålder stora delar av sin vakna tid på förskolan (Broberg, Broberg & Hagström, 2012) och media hör vi talas om problemet med stora barngrupper i förskolan som skapar stress för både barn och förskolepersonal (Skolverket, 2016). LÄS MER

 5. 5. Vägar till skriftspråket : 1-3åringars tillgång till och intresse för skriftspråk i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolina Bertilsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; 1-3åringar; skriftspråk; pedagogisk miljö; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur två förskolepedagoger resonerar kring de yngsta barnens (1-3 år) tillgång till och intresse för skriftspråket. Detta för att skapa större kunskap om 1-3åringars skriftspråksutveckling och synliggöra den kompetens som finns hos de allra yngsta på förskolan. LÄS MER