Sökning: "intervju beskrivning"

Visar resultat 6 - 10 av 90 uppsatser innehållade orden intervju beskrivning.

 1. 6. "Våga se, våga agera"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Eliasson; Madelene Eriksson; [2018]
  Nyckelord :anmälningsplikt; barn; kvinnojour; kännetecken; processutvärdering; våld i hemmet;

  Sammanfattning : The current study is based on a collaboration with the Kvinnojouren Lund. The aim of the study is to make a process evaluation of the women's shelter project "Våga se, våga agera", which is an education aimed at preschools. LÄS MER

 2. 7. Hur fritidslärarens arbete och yrkesroll påverkas i olika socioekonomiska områden : Intervjuer med fritidslärare på två skolor

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nelli Körmöci; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidslärare; socioekonomiska områden; sociala relationer;

  Sammanfattning : Studien utfördes med syfte att öka kunskapen om hur fritidslärarens arbete och yrkesroll påverkas genom att intervjua lärare från fritidshem i olika socioekonomiska områden. För att nå syftet ställdes dessa forskningsfrågor: -        Hur beskriver fritidsläraren sitt arbete på fritidshemmet? -        Hur beskriver fritidsläraren fritidshemmets närområde? -        Hur beskriver fritidsläraren de sociala relationerna mellan fritidslärarna, föräldrarna och barnen? Studien genomfördes genom en kvalitativ forskningsmetod och metoden som användes var semistrukturerad intervju. LÄS MER

 3. 8. Stress i förskolan- Fyra förskollärares erfarenheter kring stress i förskolan bland de minsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Johansson; [2018]
  Nyckelord :stress;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med detta arbete är att undersöka förskollärares erfarenheter kring stress i förskolan. Många barn idag spenderar från 1 års ålder stora delar av sin vakna tid på förskolan (Broberg, Broberg & Hagström, 2012) och media hör vi talas om problemet med stora barngrupper i förskolan som skapar stress för både barn och förskolepersonal (Skolverket, 2016). LÄS MER

 4. 9. Vägar till skriftspråket : 1-3åringars tillgång till och intresse för skriftspråk i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolina Bertilsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; 1-3åringar; skriftspråk; pedagogisk miljö; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur två förskolepedagoger resonerar kring de yngsta barnens (1-3 år) tillgång till och intresse för skriftspråket. Detta för att skapa större kunskap om 1-3åringars skriftspråksutveckling och synliggöra den kompetens som finns hos de allra yngsta på förskolan. LÄS MER

 5. 10. Utvärdering av tillgängligheten i samarbetsprojektet RIGES : Utvärdering av Örnsköldsviks kommuns eTjänst för bygglov

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Christian Predoianu; [2017]
  Nyckelord :Accessibility; eService; WCAG 2.0; RIGES; municipality of Örnsköldsvik; Tillgänglighet; eTjänst; WCAG 2.0; RIGES; Örnsköldsviks kommun;

  Sammanfattning : En digitaliserad samhällsutveckling leder automatiskt till att utvecklingen måste anpassas till så många kategorier av användare som möjligt. Tillgänglighet och dess riktlinjer spelar därför en viktig roll vid utvecklingen av olika eTjänster. LÄS MER