Sökning: "intervju frågor förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden intervju frågor förskolan.

 1. 1. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 2. 2. Tillsägelser i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av strategier vid tillsägelser i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Paulina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Tillsägelse; direkt vägledning; indirekt vägledning; anknytningsteorin; sociala band;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur fyra förskollärare i en mellanstor stad i södra Sverige uppfattar de strategier de använder vid tillsägelser i förskolan och om deras relation till barnet påverkar hur den blir. Studien är av kvalitativ ansats och för att undersöka förskollärarnas uppfattningar genomfördes en semistrukturerad intervju per förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Att vara en god förebild : Relationen mellan förskolläraren och barns prosociala utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Boman; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; förhållningssätt; förebild; förskola;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (2018, s. 6) beskrivs det att förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan är av betydelse för barnens utveckling. I Pedagogiska magasinet (2019, s. LÄS MER

 4. 4. En intervjustudie om förskollärarens behov av kunskap avseende digitalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elena Smirnova; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; IKT; Intervju; Utbildning;

  Sammanfattning : I den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) introduceras utveckling av digital kompetens hos barn som ett viktigt mål. För att uppnå detta mål behövs inte bara digitala verktyg (både hård- och mjukvaror) men också engagerade pedagoger med tillräckligt digital kompetens. LÄS MER

 5. 5. Det finns liksom ingen begränsning : En kvalitativ studie om digitala verktyg i förskolans matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :lisa ramsén; Sandra Skogsberg; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematikundervisning; förskollärare; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärarens upplevelser om digitala verktyg i matematikundervisningen. För att få fram dessa upplevelser har vi ställt följande frågor: Hur beskriver förskollärare att de använder digitala verktyg i matematikundervisningen?  Vilken matematik beskriver förskollärarna att barnen får möjlighet att utveckla kunskap om, när de använder digitala verktyg i matematikundervisningen?   Denna studien inspireras av fenomenologi. LÄS MER