Sökning: "intervju frågor förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden intervju frågor förskolan.

 1. 1. Det finns liksom ingen begränsning : En kvalitativ studie om digitala verktyg i förskolans matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :lisa ramsén; Sandra Skogsberg; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematikundervisning; förskollärare; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärarens upplevelser om digitala verktyg i matematikundervisningen. För att få fram dessa upplevelser har vi ställt följande frågor: Hur beskriver förskollärare att de använder digitala verktyg i matematikundervisningen?  Vilken matematik beskriver förskollärarna att barnen får möjlighet att utveckla kunskap om, när de använder digitala verktyg i matematikundervisningen?   Denna studien inspireras av fenomenologi. LÄS MER

 2. 2. Musik i förskolan : Hur pedagoger beskriver arbetet med musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur pedagoger använder musik i förskolan. Det kommer ta upp vad pedagoger har för medvetet syfte med olika musikaliska tillfällen samt vad pedagoger anser att musik bidrar till utöver de övriga ämnena som praktiseras i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Språksvårigheter i förskolan : Hur kan språksvårigheter upptäckas och stimuleras?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Hjerpe; [2019]
  Nyckelord :Preschool children; preschool teachers; language development methods; language problems.; Förskolebarn; Förskollärare; Metoder för språkutveckling; Språksvårigheter.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine whether and how the children who have difficulties with the language receive the help they need from the preschool teachers in order to improve their language development. Interview of semi-structured model with five preschool teachers at different kindergartens in the same municipality was conducted, where the pedagogues experiences were requested which methods/routines they work with to detect if children have language problems and what methods/ tools they use to help and stimulate language development, and how they have worked with that has given the best language enhancement in children with language difficulties. LÄS MER

 4. 4. iPads i förskolan : Användningsområden samt pedagogers förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alicia Persson; Celina Åkesson Svanberg; [2019]
  Nyckelord :ipads; digitala verktyg; multimodalt lärande; interaktion; kompetens; mediering; förskola; barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka ”pedagogers förhållningssätt till iPads och hur de använder dessa i förskoleverksamheten”. Forskningsfrågorna som vi utgår från är ”hur beskriver pedagoger sitt eget förhållningssätt till iPads?” samt ”hur används iPads i förskoleverksamheten? ”Under vår studietid har vi upplevt den framfart som arbetet med digitala verktyg, främst iPads, haft. LÄS MER

 5. 5. ”Det kan vara så enkelt att man tycker att pojkar inte ska gråta” : Några pedagogers resonemang om aktivt genusarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Hedberg; Alicia Nöjd; [2019]
  Nyckelord :förskolan; genus; genusarbete; kunskap om genus; pedagogers tankar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår undersökning var att ta reda på vad några pedagoger har för kompetenser och kunskaper om genus samt om dessa pedagoger anser att de arbetar aktivt med genus i sin verksamhet. Utifrån syftet har följande frågeställning formats: 1) Vad har de deltagande pedagogerna för utbildning om genus? 2) Hur relaterar de deltagande pedagogerna tillbegreppet genus? 3) Hur uttrycker sig de deltagande pedagogerna om sitt aktiva genusarbete? I studien deltog fyra verksamma pedagoger, tre förskollärare och en barnskötare från två olika förskolor i två olika kommuner i Sverige. LÄS MER