Sökning: "intervju frågor till förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden intervju frågor till förskollärare.

 1. 1. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 2. 2. Tillsägelser i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av strategier vid tillsägelser i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Paulina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Tillsägelse; direkt vägledning; indirekt vägledning; anknytningsteorin; sociala band;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur fyra förskollärare i en mellanstor stad i södra Sverige uppfattar de strategier de använder vid tillsägelser i förskolan och om deras relation till barnet påverkar hur den blir. Studien är av kvalitativ ansats och för att undersöka förskollärarnas uppfattningar genomfördes en semistrukturerad intervju per förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Man kan ju vara tjej och kille! : - En kvalitativ studie om barnlitteratur som verktyg för arbetet med barns könsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Merve Kaya; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; könsnormer; normer; genus; poststrukturalistisk teori; observation; intervju;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur barns könsnormer synliggörs i mötet med barnlitteratur som ifrågasätter könsstereotypa roller, samt hur förskollärare bemöter och reflekterar kring barnens frågor och funderingar om könsnormer. I studien har jag utgått ifrån att studera en förskollärare och hens sätt att arbete med könsnormer kopplat till barnlitteratur. LÄS MER

 4. 4. Att vara en god förebild : Relationen mellan förskolläraren och barns prosociala utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Boman; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; förhållningssätt; förebild; förskola;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (2018, s. 6) beskrivs det att förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan är av betydelse för barnens utveckling. I Pedagogiska magasinet (2019, s. LÄS MER

 5. 5. En intervjustudie om förskollärarens behov av kunskap avseende digitalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elena Smirnova; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; IKT; Intervju; Utbildning;

  Sammanfattning : I den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) introduceras utveckling av digital kompetens hos barn som ett viktigt mål. För att uppnå detta mål behövs inte bara digitala verktyg (både hård- och mjukvaror) men också engagerade pedagoger med tillräckligt digital kompetens. LÄS MER