Sökning: "intervju lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 1153 uppsatser innehållade orden intervju lärare.

 1. 1. Frame Factory : En studie över ramfaktorer inom musikproduktionsundervisning på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sigge Vestman; [2023]
  Nyckelord :Musikproduktion; Ramfaktorteori; Kvalitativ intervju; Läroplan;

  Sammanfattning : Denna studie söker att identifiera styrande ramfaktorer inom undervisning av kurserna Musikproduktion 1 och 2 på gymnasienivå, samt att undersöka verksamma lärares förhållningsätt till dessa. Studien använder sig av ramfaktorteori och semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare inom musikproduktion. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan ju inte förändra världen på det här viset, men lite” : Bildlärares resonemang om normkritisk undervisning med fokus på maktrelationer vid implementeringen av läroplan 22

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Kim Attnarsson; [2023]
  Nyckelord :Värdegrundsarbete; normkritik; bildlärare; pornografi; hedersrelaterat våld;

  Sammanfattning : Flera studier visar på brister i skolans implementering av värdegrundsarbete. Samtidigt påvisar studier att det finns ett stort behov av att diskutera ämnen som samtycke, pornografi och hedersrelaterat våld med eleverna. Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om de nya delarna i Lgr22 som rör värdegrunden. LÄS MER

 3. 3. Lärares förebyggande arbete mot mobbning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Khatol Mohammad Zaman; [2022-12-14]
  Nyckelord :Mobbning; Mobbare; förebyggande arbete; lärare; skola;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om det förebyggande arbetet mot mobbning i skolan. Syftet är därmed att belysa hur några lärare engagerar sig i och förebygger mobbning i skolan. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Strömberg; [2022-02-07]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; lärarkompetens; fonologisk medvetenhet; metoder;

  Sammanfattning : En stor del av undervisningen på lågstadiet handlar om läs-och skrivundervisning och enligt skolledningen har elever med svårigheter att uppnå kunskapskraven rätt till särskilt stöd i undervisningen. Lärarens kompetens är viktig för att eleverna skall lyckas i sin läs- och skrivutveckling och deras stöd och resurser till eleverna har en stor påverkan. LÄS MER

 5. 5. Varför sjöng du inte? : En intervjustudie av lärares anpassningar och strategier i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lukas Klasson; Isabelle Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Intervju; läs- och skrivsvårigheter; anpassningar och strategier; lärare; lärmiljö;

  Sammanfattning : Idén till studien kom från en fallstudie av Lisa Asp-Onsjö (2008) som undersöker skolsituationen för elever med behov av anpassningar och särskilt stöd utifrån begreppen rumslig, social och didaktisk inkludering. Därefter utarbetades syftet med studien, nämligen att undersöka vilka anpassningar och strategier lärare använder sig av i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER