Sökning: "intervju lönsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden intervju lönsamhet.

 1. 1. Ekonomiska risker med ägarlägenheter : Ägarlägenheter, en möjlighet under ekonomisk nedgång?

  Kandidat-uppsats, KTH/Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

  Författare :Sarah Creutzer; Clara Lönnheim; [2023]
  Nyckelord :Condominium Ownership; Financial Risk; Profitability; Recession; Ägarlägenhet; Ekonomisk risk; Lönsamhet; Ekonomisk nedgång;

  Sammanfattning : Ägarlägenheter är en upplåtelseform som bygger på tredimensionell fastighetsindelning. Denmöjliggjordes i svensk lagstiftning år 2009 med syftet att bidra till en mångfaldig bostadsmarknad,samt erbjuda fastighetsägaren större frihet att förfoga över den egna bostaden. LÄS MER

 2. 2. The Importance of a well-functioning management System and Communication in Achieving Organizational Success

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Victoria Löfgren; [2023]
  Nyckelord :Communication; continuous improvements; management system; quality; leadership; organizational structure; organizational strategy; Kommunikation; ständiga förbättringar; ledningssystem; kvalitet; ledarskap; organisationsstruktur; organisationsstrategi;

  Sammanfattning : The thesis aims to investigate the various factors that impact the management system, organizational structure, communication, and growth and how the management system can improve organizational outcomes. To achieve this, a case study approach was used, with 134 employees from the organization invited to participate in the questionnaire to share their perceptions of the management system. LÄS MER

 3. 3. Drönare : det tekniska hjälpmedlet i framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emil Nordqvist; [2023]
  Nyckelord :Drönare; Drones in agriculture; IoT; precision agriculture;

  Sammanfattning : Lantbruksbranschen har mer eller mindre alltid varit i en ständig utveckling och kommer även så att vara i framtiden. Några skäl är en ökande världsbefolkning samtidigt som andelen mark som kan producera livsmedel fortsätter att minska, samt högre priser på både mark och insatsvaror. LÄS MER

 4. 4. Användningen Av BIM inom fastighetsförvaltningen : I vilken utsträckning används BIM och digitala verktyg i förvaltningsprocessen idag?

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Oscar Groth; Anthony Younes; [2023]
  Nyckelord :BIM; BIM in real estate management; Digital tools; Management; BIM model; BIM; BIM inom fastighetsförvaltning; Digitala verktyg; Förvaltning; BIM-modell;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att undersöka i vilken utsträckning BIM och andra digitala verktyg används inom fastighetsförvaltning i dagsläget samt kartlägga problemområden. Arbetets huvudsakliga fokusområde är förvaltare ochprojektchefer inom byggbranschen. LÄS MER

 5. 5. Väderskyddad produktion - Förutsättningar för lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Olsson; Oscar Remmerfors; [2022]
  Nyckelord :Väderskydd; Fuktsäker byggprocess; Fuktsäkerhet; Lönsamhet; Effektivitet; Logistik; Nyproduktion; Byggmetod; Arbetsmiljö; Beställare; Entreprenör.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Väderskyddad produktion Författare: Emma Olsson & Oscar Remmerfors Handledare: Stefan Olander – Universitetslektor vid Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Anne Landin – Professor vid Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Problemställning: • Under vilka förutsättningar kan lönsamhet uppnås vid användandet av väderskydd för nyproduktion av bostadshus? • Finns det förutsättningar då beställaren bör styra entreprenören mot väderskyddad produktion och vilka är i så fall dessa? • Hur kan användningen av väderskyddad produktion tänkas utvecklas i framtiden? Syfte: Studiens syfte var att studera väderskyddets potential för ett fuktsäkrare projekt och även undersöka vilka andra fördelar och utmaningar det medför. Intervjuer med olika aktörer både med och utan erfarenhet av väderskydd genomfördes för att få en heltäckande bild av den problematik och de vinster som en väderskyddad produktion medför. LÄS MER