Sökning: "intervju mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden intervju mobbning.

 1. 1. "Vissa är idioter, man kan inte stoppa dem" - En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Bergman; Louise Idebäck; Fabian Wennerbeck; [2019-02-07]
  Nyckelord :Näthat; nätmobbning; sociala medier; fokusgrupp; intervju; generation z; män; genus; maskulinitet; disinhibition;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur unga män förhåller sig till näthat som fenomen i sociala medier.Teori: The Online Disinhibition Effect, Genusteori, Maskulinitetsteori.Metod: Kvalitativa intervjuer i kombination med en kvalitativ fokusgrupp. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa hos elever i årskurserna F-3 : En kvalitativ studie om grundskollärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Näslund; Emma Sörlin; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; elever; delaktighet; förebyggande arbete; intervju;

  Sammanfattning : En kvalitativ intervjustudie  Studiens syfte var att öka vår kunskap om grundskollärares erfarenheter av arbetet med psykisk ohälsa hos elever i årskurserna F-3. I förhållande till detta har skolors elevhälsoarbete undersökts. Studien har baserats på en kvalitativ metod, där sex F-3 lärare har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa bland skolelever ur ett normkritiskt perspektiv - En intervjustudie om kopplingen mellan normavvikelse och psykisk ohälsa bland skolelever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Johan Odelstig; [2018]
  Nyckelord :Bullying; Mental unhealth; School students; Standard deviation; Interview; Equal treatment; Sexuality; Curator. Mobbning; Psykisk ohälsa; skolelever; Normavvikelse; intervju; likabehandling; sexualitet; kurator.; Science General; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mental unhealthiness among school students in Swedish elementary schools has increased in recent years, which is not least seen by various reports and surveys. All schools have different approaches to their equal treatment work, focusing on making the students feel as comfortable as possible. LÄS MER

 4. 4. Mobbning i förskoleklass : Förskollärare talar om mobbning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Khalidy; [2016]
  Nyckelord :Mobbning; förskoleklass; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på mobbning och hur de arbetar med att motverka det. Syftet är även att ta reda på hur förskollärarna talar med barnen om mobbning och om förskollärarna tror att självkänsla har någonting med mobbningen att göra. LÄS MER

 5. 5. Diskrepans mellan förväntan och utfall - En studie om elevers upplevelse av yrkesintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Johansson; Lisa Rosén; [2016]
  Nyckelord :Careership; gymnasiet; introduktionsprogram; obehörig; yrkesintroduktion;

  Sammanfattning : Allt fler elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet vilket har ökat söktrycket på de fem introduktionsprogrammen. Ett utav dessa är yrkesintroduktion som presenteras som ett alternativ för de elever som har ett specifikt yrke i sikte och vill in på motsvarande yrkesprogram eller direkt ut i arbete. LÄS MER