Sökning: "intervju på engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden intervju på engelska.

 1. 1. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
  Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Språkinlärningsstrategier : En fallstudie av ett flerspråkigt par och dess strategier för inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Denny Jansson; [2020]
  Nyckelord :Språkval; inlärningsstrategier; svenska som andraspråk; språkinlärning; flerspråkiga familjer;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka språkinlärningsstrategier som två vuxna andraspråksinlärare i ett flerspråkigt par tillämpar och vad som påverkar valet av sådana strategier. Undersökningen utgår från en kvalitativ ansats och har formen av en fallstudie med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod, vari antalet deltagare utgörs av två vuxna inlärare av svenska som andraspråk som har kinesiska som förstaspråk och engelska som andraspråk. LÄS MER

 3. 3. En studie om engelskundervisning på lågstadiet : hur lärare ser på litteratur och tidig språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Schlegel; [2020]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; litteratur; engelska; yngre elever; Sverige; intervju; observation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska lågstadielärare ser på tidig språkinlärning, särskilt när det gäller engelskundervisning, samt huruvida litteratur i vid bemärkelse används av dem och, om ja, vilken typ och på vilket sätt. Detta gjordes med hjälp av klassrumsobservationer och intervjuer med fyra lärare. LÄS MER

 4. 4. Onboarding inom offentliga sektorn : En teoretisk onboardingmodell för nyanställda

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Hussein Shuker; Rami Hani Abdul; [2020]
  Nyckelord :New employee onboarding; Onboarding models; Public sector onboarding; Socialization; Introduction; ADKAR; Onboarding av nyanställda; Onboardingmodeller; Onboarding inom offentlig sektor; Socialisering; Introduktion; ADKAR.;

  Sammanfattning : Onboarding of new employees in the workplace is among the most important and at the same time the most overlooked process in managing human capital. Onboarding is the English term for the introduction as well as the socialization process in new employee development. LÄS MER

 5. 5. En fråga om uppfattning - En diskursanalys av engelskalärares föreställningar om stöduppdraget kring elever med språkstörning i vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sarah Jawdat Alomari; [2019]
  Nyckelord :Anpassningar; Diskursanalys; Engelsklärare; Kompetensutveckling; Avvikande; Komvux; Språkstörning; Vuxenutbildningen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar kring elever med stödbehov på grund av språklig sårbarhet i ämnet engelska i vuxenutbildningen, för att utreda vilka mekanismer som påverkar lärares uppfattningar och därmed vilket stöd eleven faktiskt får.Metoden är semistrukturerad intervju där informanten ges möjlighet att utforma öppna svar. LÄS MER