Sökning: "intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 7111 uppsatser innehållade ordet intervju.

 1. 1. Elevers inflytande och delaktighet i rastverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ali Dallachi; Samira Shamon Melin; [2023-10-26]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; rastverksamhet; barndomssociologin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elevers inflytande och delaktighet i fritidshemmets rastverksamhet. Studien tar sin utgångspunkt i fritidslärares perspektiv i fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. ”Där kan de känna att de lyckas.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Katarina Arvidsson; Joel Bjurbo; [2023-10-26]
  Nyckelord :ADHD; Fritidshem; Specialpedagogik; NPF; Neuropsykiatriska funktionshinder.;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om hur man i fritidshemmen anpassar verksamheten för elever med ADHD, samt undersöka hur man inom olika yrkeskategorier inom skolan ser på specialpedagogiskt arbete i fritidshemmet. För att uppfylla syftet kommer vi att utföra kvalitativa intervjuer med lärare i fritidshem, speciallärare och rektor. LÄS MER

 3. 3. ”Det gäller att vara väldigt lyhörd”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Karin Erlandsson; Jessica Andersson Mutlu; [2023-10-21]
  Nyckelord :Förskollärare; barnskötare; förskola; uppfattningar; trauma typ 1; död; resiliens; barnperspektiv;

  Sammanfattning : I ”Läroplan för förskolan” (2018) framkommer det att barns välbefinnande och trygghet ska ligga till grund för den pedagogiska omsorgen som präglar förskolans verksamhet. Det framkommer däremot inte; varken i vår förskollärarutbildning eller i lagar samt styr- och policydokument, hur förskollärare och barnskötare ska förhålla sig till att möta barn i sorg som upplevt plötsliga traumatiska händelser som resulterar i dödsfall, exempelvis naturkatastrofer, sjukdomar och bilolyckor. LÄS MER

 4. 4. En förskola för alla En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av inkludering och inkluderande arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Lindh; Emma Mossberg; Felicia Fogelström; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; inkludering; uppfattningar; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare har för uppfattningar av inkludering och ett inkluderande arbetssätt. Förskolan är en plats för alla barn oavsett förutsättningar och alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Utbildningen ska präglas av alla barnens lika rätt till inflytande och delaktighet. LÄS MER

 5. 5. “Jag är ansvarig för utbildningen men alla är ansvariga i genomförandet av allt som jag planerat” - En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar om sitt förtydligade ansvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Meriam Nordin; Olivia Larsson; Sanna Agertz Weiss; [2023-10-19]
  Nyckelord :förskollärare; ansvar ; förskola; intervju; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur förskollärare uppfattar sitt förtydligade ansvar som framhävts sedan läroplan för förskolan reviderades år 2010. Frågeställningar som ligger till grund för studien är följande: 1. Vilka uppfattningar har förskollärare om deras förtydligade ansvar i förskolan? 2. LÄS MER