Sökning: "intervjua poliser"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden intervjua poliser.

 1. 1. Individuell lön för poliser - en fallstudie ur ett organisationskultur- och rättivseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Frändberg Eckerdal; Cecilia Nohlström; [2012-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att undersöka vad medarbetare i offentlig verksamhet, i vårt fall en polismyndighet, anser vara viktiga kompetenser att ta hänsyn till vid en individuell lönesättning. Syftet har också varit att undersöka vad medarbetarna upplever som rättvis lön samt att analysera deras upplevelser och attityder kring individuell lön ur ett organisationskulturperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Polisens möten med ungdomar : Förtroendeskapande inom myndighetsutövning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mijda Mustafa; [2012]
  Nyckelord :Organisationskultur; poliser; ungdomar; interaktion; myndighetsutövning; förtroendeskapande;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att bidra med kunskap om hur polisers yrkesidentitet påverkar interaktionen med ungdomar utifrån myndighetens målsättning att öka allmänhetens förtroende för Polisen. Detta görs genom att intervjua åtta Västerortspoliser för att undersöka hur de upplever sina möten med ungdomar och hur målsättningen om att skapa förtroende hanteras. LÄS MER

 3. 3. Pl 24 a § : Polismans möjlighet att omhänderta egendom i samband med rattfylleri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Johan Södergård; Peter Wiklander; [2007]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Den första januari 2005 antog riksdagen en ny lag som skulle komma att ge svensk polis ytterligare ett verktyg i dess arbete mot rattfylleri. Meningen med lagen är att man på ett enkelt sätt ska kunna hindra påverkade personer att framföra motorfordon både före körning och efter ett rattfylleribrott där man misstänker att personen kommer att fortsätta sin färd med fordonet. LÄS MER

 4. 4. Arbeta som polis på en liten ort : fördelar eller nackdelar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Jan Melkersson; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I den norrländska glesbygden blir de tjänstgörande poliserna inte yngre eller fler till antalet. Syftet med rapporten är att beskriva de fördelar och nackdelar som finns med att arbeta som polis på en liten ort samt att belysa problem som uppstår i och kring polisorganisationen för glesbygden. LÄS MER

 5. 5. Ordningsvakt kontra Entrévärd : Vari ligger skillnaden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Lars Andersson; Fredrick Boström; Reine Oxfält; [2006]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : För att pröva vår teori om att ”vanligt” folk inte vet skillnaden mellan ordningsvakt och entrévärd använde vi oss av en enkät undersökning. Denna gjordes i en universitetsmiljö där det finns många vana krogbesökare. LÄS MER