Sökning: "intervjufrågor psykosocial arbetsmiljö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden intervjufrågor psykosocial arbetsmiljö.

 1. 1. Den psykosociala arbetsmiljöninom restaurangbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fahima Yagobi; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Psykosocial hälsa; Karaseks dimensioner; Krav; Kontroll och socialstöd;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att skapa större förståelse för den psykosociala arbetsmiljön inom restaurangbranschen i Borås och få en bättre bild över hur personalen kan uppleva den psykiska miljön på arbetsplatsen.   För att kunna besvara syftet har forskningsfråga formulerats:   - Hur upplever de anställda att den psykosociala arbetsmiljön fungerar på arbetsplatsen utifrån organisationens form, arbetskrav, arbetskontroll och socialt stöd?  Arbetet har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och öppna intervjufrågor. LÄS MER

 2. 2. Arbetstrivsel: ett meningsfullt arbete och en god arbetsgrupp. En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ilirjana Metaj; [2009]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; trivsel; arbetsglädje; gruppdynamik; ledarskap; motivation; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på arbetstrivsel i människobehandlande organisationer, mer specifikt ett autismboende i en större stad i Skåne, med de speciella förhållanden som dessa innebär. Råmaterialet i dessa organisationer utgörs av människor ofta i behov av hjälp och stöd. LÄS MER