Sökning: "intervjustudier."

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet intervjustudier..

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Emmelie Arnoldsson; Elin Spalding; [2021-04-23]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; Sjuksköterskor; Upplevelser; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In forensic psychiatry, patients with serious mental disorder are cared for. Most of them are men and commonly they have committed violent or sexual crimes. Threats and violence occur. The nurse has a complex role by conducting good nursing, maintaining a high level of security and protecting society from recurrence of crime. LÄS MER

 2. 2. NYHETSUNDVIKARE ELLER SELEKTIV - En kvalitativ studie om varför människor väljer bort traditionella nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Petersen; Ahmed Hanic; [2021-03-04]
  Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetsmedieundvikare; nyhetskonsumtion; Folk theories; Uses and gratification theory; intervjustudier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka varför människor väljer att ofta eller ibland avstå fråntraditionella nyheter genom att skapa en förståelse för de resonemang, avsikt och behoven nyhetsmedieundvikare har.Teori: Uses and gratification theory. Folk theories.Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Sista sträckan av resan : hur arbetar dagens kommuner med elsparkcyklar i praktiken?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Isac Säfström; Nesma Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :Electric scooter; micromobility; traffic safety; sustainable transports; regulations; Elsparkcykel; mikromobilitet; trafiksäkerhet; hållbara transporter; regleringar;

  Sammanfattning : Den här rapporten diskuterar vilka utmaningar som idag finns med friflytande elsparkcykelsystem i trafiken. Uppsatsen har sin utgångspunkt i att jämföra Göteborgs stad, Linköpings kommun och Norrköpings kommuns arbete med elsparkcyklar i förhållande till den teoretiska referensramen; delad mobilitet, mikromobilitet samt smart mobilitet och hållbara transporter. LÄS MER

 4. 4. Preoperativa patientens upplevelse av ångest : En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angelica Franzén; Isac Svantesson; [2021]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; information; patientupplevelse; preoperativ oro; preoperativ ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt förekommande att patienter upplever ångest och oro inför anestesi och operation. Forskning pekar på att preoperativ ångest är ett problem för såväl individen som vården och samhället. Information har visats vara en påverkande faktor till ångest hos patienter som väntar anestesi. LÄS MER

 5. 5. Potentiella förbättringar av BBR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anton Nilsson Esposito; [2021]
  Nyckelord :BBR; brandsektionering; brandspridning; Modernare byggregler; Framtidens Byggregler; förändring; uppdatering;

  Sammanfattning : Boverkets Byggregler, BBR, reglerar hur byggnader får utformas. Regelverket uppdateras med jämna mellanrum för att fortsatt hållas modernt i det förändrande landskapet inom byggindustrin. Rapporten fokuserar på denna förbättringsaspekt och har närmare studerat två regler inom BBR. LÄS MER