Sökning: "intime relationer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden intime relationer.

  1. 1. Självrapporterad möjlighet till sociala relationer hos personer som överlevt hjärtstopp utanför sjukhus.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emma Hjalmarsson; Jenny Helleblad; [2011-06-17]
    Nyckelord :Hjärtstopp; intime relationer; IPA; sexualitet; sociala relationer; utanför sjukhus;

    Sammanfattning : I Sverige överlever cirka 300 personer/år hjärtstopp utanför sjukhus. Tidigare forskning har fokuserat på kognitiva funktioner och livskvalité. Många överlevare rapporterar mindre kognitiva inskränkningar och förändringar i sitt sociala liv. LÄS MER