Sökning: "intraoperativa komplikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden intraoperativa komplikationer.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors handläggning av postoperativ smärtlindring i generell anestesi : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Bjerger; David Andersson; [2020]
  Nyckelord :Anaesthetic nursing; Caritative caring; Nurse anaesthetic; Perioperative dialog; Person-centred care; Perioperativ pain management; Postoperative pain; Postoperative pain management.; Anestesiologisk omvårdnad; Caritativ vård; Perioperativ dialog; Post- och perioperativ smärtlindring; Katie Eriksson.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Det är fortsatt förekommande med komplikationer relaterat till medelsvår och svår postoperativ smärta. Anestesisjuksköterskan har det samlade omvårdnadsansvaret för patienten perioperativt. En helhetsbedömning av patienten avgör postoperativt smärtlindringsbehov. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar perioperativ oro & ångest hos patienten : En strukturerad litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jessica Hasselberg; [2020]
  Nyckelord :Perioperativ; Ångest; Oro; Patientupplevelse; Operationssjukvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den perioperativa omvårdnaden sker ofta i det dolda eftersom operationsavdelningen ligger åtskild från övrig verksamhet på sjukhuset. Denna omvårdnad bör utföras personcentrerat, där patienten ses som en unik individ. Genom att lära känna patienten kan eventuell preoperativ oro och ångest identifieras och lindras. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors erfarenhet av det trycksårsförebyggande arbetet i den pre- och intraoperativa omvårdnaden.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emelie Byhlin; Ulrika Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Pressure ulcer; pressure injury; theatre nurse; experience; operating room; prevention.; Trycksår; tryckskada; operationssjuksköterska; erfarenhet; operationssal; prevention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår kan uppkomma i samband med operation och påverka patientens livskvalité. Uppkomsten av trycksår kan vara orsakade av en kombination av flera faktorer och operationssjuksköterskornas ansvar är att minimera uppkomsten av trycksår i den pre- och intraoperativa omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Operationsteamets omvårdnadsåtgärder för att förebygga hypotermi : En observationsstudie med kvantitativ ansats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Rydgren; Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :Hypothermia; observational study; patient safety; preventive nursing measures; quantitative; surgical team; Förebyggande omvårdnadsåtgärder; hypotermi; kvantitativ; observationsstudie; operationsteam; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi innebär att patientens kärntemperatur är under 36 grader. Alla patienter riskerar att bli hypoterma vid kirurgiska ingrepp om inga förebyggande åtgärder utförs. Det går att förebygga hypotermi med antingen värmetillförande åtgärder eller genom att bibehålla patientens normala temperatur. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av oavsiktlig vakenhet i generell anestesi : En systematisk integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Nilsson; Emil Lindström; [2019]
  Nyckelord :Awareness; anesthesia; intraoperative complications; experience; mental illness; Oavsiktlig vakenhet; awareness; anestesi; intraoperativa komplikationer; upplevelse; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Awareness, oavsiktlig vakenhet, är en ovanlig men allvarlig komplikation vid generell anestesi. Awarenessupplevelsen kan vara traumatisk för patienterna och resultera i långvarig ohälsa. Patienterna har rätt till god vård och anestesisjuksköterskan är ansvarig för att patienterna är adekvat sövda under hela sin anestesi. LÄS MER