Sökning: "intravenös"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet intravenös.

 1. 1. Healthcare on the High Seas : A telemedical perspective on quality

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hugh Lars Haakon Storlien; Anton Davis Halldin; [2020]
  Nyckelord :Telemedicine; telemedical; TMAS; maritime healthcare; seafaring; health care; shipping; medical equipment; video consultation;

  Sammanfattning : The Telemedical Assistance Service (TMAS) plays a vital role in medical care at sea by linking the medically responsible officers (MROs) on board with onshore physicians. This project aims to investigate telemedical providers’ perceptions of maritime health care quality today, as well as future potential improvements in this field. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av kriterier för postmiktionsbilder vid renografi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fatemah Merhi; [2020]
  Nyckelord :diuresrenografi; renogram; postmiktionsbilder; residual activity; hydronefros;

  Sammanfattning : Njur-och avflödesfunktionen kan bedömas genom mätning av upptaget och utsöndringen av ett spårämne (99mTc-MAG3) från vardera njure, kombinerat med intravenös injektion av diuretika. Denna metod benämns diuresrenografi. Hydronefros med, respektive utan, avflödeshinder särskiljs genom injektion av diuretika. LÄS MER

 3. 3. Kan antibiotikaronder förbättra antibiotikabehandlingen på universitetssjukhus? – en prospektiv klinisk interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Tania Taki; [2020]
  Nyckelord :antimicrobial stewardship; antibiotikarond; antibiotika; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antimicrobial stewardship (AMS) är ett arbetssätt utvecklat för att förbättra användningen av antibiotika samt minska risken för biverkning och resistensutveckling mot antibiotika.  Syfte: Att implementera och utvärdera AMS på Akademiska sjukhusets kardiologiska avdelning i Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonathan Sverud; [2020]
  Nyckelord :anestesi; övervakning; neuromuskulär blockad; acceleromyografi; elektromyografi; mekanomyografi; hund;

  Sammanfattning : Central position av ögat är nödvändigt hos hundar som genomgår ögonoperation som innefattar cornea- och intraokulär kirurgi. Neuromuskulär blockad (NMB) har en relaxerande effekt på muskulatur och kan användas för centrering av ögat. Dessa läkemedel påverkar dock ventilationen negativt. LÄS MER

 5. 5. Propofols väg till patienten : Anestesisjuksköterskors följsamhet till och uppfattningar av aseptiska hygienrutiner vid iordningställande och administrering av propofol

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elin Cederqvist; Mattias Torsson; [2020]
  Nyckelord :aseptic; compliance; drug administrating; nurse anaesthetist; perceptions; anestesisjuksköterska; aseptik; följsamhet; läkemedelsadministrering; uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: tidigare forskning visar på flera risker vid läkemedelshantering inom anestesi som resulterar i smittspridning vilket orsakar vårdrelaterade infektioner. Detta leder till lidande för patienter samt förlängda vårdtider och därmed ökade vårdkostnader. LÄS MER