Sökning: "intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 12912 uppsatser innehållade ordet intresse.

 1. 1. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av bemötande hos fysioterapeut vid långvarig ländryggssmärta : en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Edvin Abramsson; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Delaktighet; Fysioterapi; Kommunikation; Ländryggssmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig ländryggssmärta är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos människor i åldrarna 45–65 år. Orsaken till långvarig ländryggssmärta varierar men individuella faktorer som ålder, fysisk aktivitet samt psykologiska faktorer som ångest, stress och depression kan vara faktorer som kan bidra till besvären. LÄS MER

 3. 3. Ambulans och akutmottagning i samverkan - Faktorer som påverkar en säker överrapportering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Stark; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; överrapportering; attityder; akutmottagning; säker vård; advocacy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas ca 100 000 patienter per år av vårdskada. Forskning har visat att överrapportering mellan professioner i vårdkedjan är en stor riskfaktor i att bedriva en patientsäker vård. Ambulanssjuksköterskan ska kunna samverka med andra vårdinstanser och främja en säker vård. LÄS MER

 4. 4. Medias makt : Hur "media salience" påverkade valdeltagandet i Sverige under riksdagsvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Wimar Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Media Salience; Media konsumtion; Röstning; Politiskt intresse; Salience; Prominence; Uppmärksamhet; Röstningsbeteende;

  Sammanfattning : The political interest of an individual has always been a factor in theindividual’s decision to vote in an election or not. But is it only theindividuals own interest that decides if they participate in the election, or arethey affected by what media they consume and how the media frames theissues? The dominant explanation for if individuals decide to participate inelections are rooted in a couple of different factors, their socioeconomicalsituation, and their cultural background, but this essay focuses on how mediaaffects individuals voting behaviour. LÄS MER

 5. 5. En studie angående problematiken i elevers bristande läslust från ett lärarperspektiv : Faktorer som påverkar elevers läslust och åtgärder för att utveckla samt bibehålla läslusten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ester Leliana Youssef; Emma Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :individanpassning; lustfylld undervisning; läslust; variation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare kan bibehålla elevers läslust i årskurs tre. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns många viktiga faktorer i både skapandet och bibehållandet av läslust. Det finns flera aspekter som en lärare måste gå igenom för att hjälpa sina elever med sin läsutveckling. LÄS MER