Sökning: "intressekonflikt aktiebolag"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden intressekonflikt aktiebolag.

 1. 1. Lojalitetsplikt inom aktiebolagsrätten : En behandling av det aktiebolagsrättsliga förhållandet mellan aktieägare och bolagsföreträdare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Markus Folemark; Gustav Spetz; [2018]
  Nyckelord :Lojal; lojalitet; illojal; illojalitet; lojalitetsplikt; lojalitetsförpliktelser; aktiebolagsrätt; lojalitetsförhållande; bolagsföreträdare; likhetsprincipen; styrelseledamot; verkställande direktör; passivitet; aktieägare; kapitalstruktur; företagsekonomi; juridik; aktieägares intresse; bolagets intresse; vinstsyfte; intressekonflikt; skadestånd;

  Sammanfattning : Ordet lojalitet är ett vitt förekommande begrepp som används vid beskrivning av hur olika parter skall förhålla sig samt visa trohet och omsorg mot varandra. Motsatsen till ordet lojalitet brukar vara illojalitet, dock är de inte nödvändigtvis varandras rättsliga motsatser. LÄS MER

 2. 2. En studie om marknadsnoterade fotbollsklubbar : Balansgången mellan finansiell lönsamhet och sportslig framgång

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Nordh; Marcus Holmberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 1983 genomfördes den första marknadsnoteringen av en fotbollsklubb. Sedan dess har flera klubbar marknadsnoterats och även avnoterats. År 2018 finns det 23 marknadsnoterade fotbollsklubbar i Europa. LÄS MER

 3. 3. Den nya revisionsberättelsen : Hur rapporteringen av 'Särskild Betydelsefulla Områden' påverkas av revisorns skadeståndsrisk

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Berg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För börsnoterade aktiebolag kommer revisionsberättelsen för det räkenskapsår som avslutas vid årsskiftet 2016/2017 att se annorlunda ut jämfört med tidigare år. Detta är en följd av de nya regler som tillkommit i ”Revisionspaketet” från EU. LÄS MER

 4. 4. Fientliga uppköpserbjudanden : Vilka åtgärder från målbolagsstyrelsens sida i samband med ett fientligt uppköpserbjudande kan anses vara förenligt med god sed på aktiemarknaden?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Darja Buitseva; [2016]
  Nyckelord :hostile takeovers; good practice; takeover defences; fientliga uppköpserbjudanden; försvarsmetoder; god sed; aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Fientliga företagsförvärv har under en lång tid varit en del av den globala finansmarknaden och är numera inte främmande för de svenska aktörerna. Ett företagsförvärv blir fientligt när bolagets styrelse råder aktieägarna att avslå det framlagda budet. LÄS MER

 5. 5. Det frivilliga företagsansvaret - en studie om corporate social responsibility som åtgärd för att motverka skatteflykt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Alfredsson; [2015]
  Nyckelord :Skatterätt; corporate social responsibility; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den ökade globaliseringen har bidragit till att alltmer gränsöverskridande verksamhet utövas av internationella koncerner. Förekomsten av skatteplanering för att undgå en hög skattesats har således ökat, vilket även orsakat att staternas skattebaser rubbats. LÄS MER