Sökning: "intressekonflikter advokat"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden intressekonflikter advokat.

 1. 1. Konfliktlinjer i mellankommunal planering : En fallstudie av Helge å

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Lars Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Helge å; agonism; rationell planeringsteori; hegemoni; regional planering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats undersöker de mellankommunala konflikter som finns längs vattendraget Helge å. I studien undersöks vilka dessa konflikter är, varför de finns och hur de hanteras av Länsstyrelsen och de kommuner som är involverade. LÄS MER

 2. 2. Skiljemäns (o)partiskhet : Särskilt om relationen mellan skiljeman och partsombud

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Jonathan Gunnarsson; [2012]
  Nyckelord :Impartiality; Arbitrators; Legal counsels; Conflicts of interests; Opartiskhet; Skiljemän; Partsombud; Intressekonflikter;

  Sammanfattning : En av de mest framstående fördelarna med skiljeförfarande som tvistlösningsmetod är att parterna har möjlighet att utse skiljemän som de känner förtroende för och som har sär- skild kompetens för tvistens avgörande. Enligt 8 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF) ska en skiljeman vara opartisk, och om det finns omständigheter som rubbar förtro- endet för skiljemannens opartiskhet ska denne skiljas från sitt uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Parternas förpliktelser vid företagsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lucas Jonsson; Nicklas Liljegren; [2001]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Civilrätt; oklassificerad; Köprätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En företagsöverlåtelse föregås i regel av en process bestående av långa förhandlingar mellan köpare och säljare, en s.k. förvärvsprocess varefter vilken parterna slutligen upprättar ett avtal. Frågan är när bundenhet inträder för parterna. LÄS MER