Sökning: "intrinsic motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 436 uppsatser innehållade orden intrinsic motivation.

 1. 1. Läsning - ett måste? : En studie om pojkars motivation till att läsa skönlitteratur utifrån yrkesverksamma lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jacob Strandberg; Oskar Lundin; [2020]
  Nyckelord :Desire to read; motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; PISA-survey; PIRLS; Läslust; motivation; inre motivation; yttre motivation; PISA-undersökningen; PIRLS;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur lärare på mellanstadiet arbetar för att motivera pojkar  till att läsa skönlitteratur och hur de uppfattar pojkarnas motivation till att läsa skön-  litteratur. Denna studie tar avstamp i de två testerna i läsförståelse PISA och PIRLS. LÄS MER

 2. 2. Skapa inre motivation för läsning : En litteraturstudie om hur yttre faktorer kan öka elevernas inre motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amela Pejmanovic; Karlsson Jessica; [2020]
  Nyckelord :Reading motivation; reading development; fiction; intrinsic motivation; extrinsic motivation; middle school; Läsmotivation; läsutveckling; skönlitteratur; inre motivation; yttre motivation; mellanstadiet;

  Sammanfattning : En individs förmåga att läsa är betydelsefull av den orsak att läsningen är användbar hela livet. Genom läsningen utvecklas olika förmågor vilka blir särskilt aktuella i skolan där de kommer till uttryck i alla ämnen. Trots att läsning har stor betydelse för att en elev ska fullfölja sin skolgång råder bristande läsmotivation. LÄS MER

 3. 3. Work-Life balance i samband med arbetsmotivation : En korrelationsstudie gjord på svenskar i arbetslivet i åldern 18-67 år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Matilda Karlsson; Nellie Persson; [2020]
  Nyckelord :work-life balance; work motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; work-life balance; arbetsmotivation; inre motivation; yttre motivation; balans i arbetsliv och privatliv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Work-life balance och arbetsmotivation, samt medvetandegöra innebörden av begreppen. Arbetsmotivationen delades upp på inre och yttre faktorer för att studera om de enskilda komponenterna hade ett samband med Work-life balance. LÄS MER

 4. 4. Är onboarding nyckeln till arbetsmotivation? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Karlsson; Isabella Johansson; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och Organisationspsykologi; Arbetsmotivation; Onboarding; Self-Determination Theory; Locus of Control; Self-Efficiancy;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om en framgångsrik onboarding-process hade ett signifikant linjärt samband med arbetsmotivation. ”Onboarding” beskrivs som processen där en nyanställd introduceras till en ny tjänst och organisation (Caldwell & Peters, 2018). LÄS MER

 5. 5. Folkbibliotekets läsfrämjande projekt för barn och unga relaterat till forskning inom läsfrämjande : Med särskilt avseende på barnperspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Svensson; [2020]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Folkbibliotek; Fri läsning; Innehållsanalys; Inre läsmotivation; Läsattityd; Läsfrämjande projekt för barn och unga; Läsintresse;

  Sammanfattning : The thesis consists of an empirically based qualitative content analysis of four Swedish reading promotion program reports of concluded and evaluated public library run reading promotion programs aimed at children and young adults. The empirical material was confronted with research findings in reading promotion activities. LÄS MER