Sökning: "introduction of laws"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden introduction of laws.

 1. 1. Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petri Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Self-driving; autonomous; automated; automatic; AV; vehicles; cars; artificial intelligence; AI; machine learning; electronic person; criminal liability; Självkörande; autonoma; automatiserade; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; elektronisk person; fordon; bilar; straffrättsligt ansvar; ansvarsbedömning;

  Sammanfattning : The last decade has seen a rapid advancement in the fields of artificial intelligence (AI) and automation, with terms such as machine learning, deep learning and algorithms finding their way into everyday conversations. The usage of AI is evergrowing and present in many areas of life such as health care, financial services, and social media interactions. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av bostadskvalitet under 50 år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mahmood Al-Obaidi; [2023]
  Nyckelord :Sustainable development; Agenda 2030; Urbanization; Million Programme; Housing quality.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how housing quality has changed over a span of 50 years. The aim is also to investigate how sustainable development has evolved during the same period, with the intention of drawing conclusions regarding the changes in sustainable development within the construction sector. LÄS MER

 3. 3. Industry preferred implementation practices for security in cloud systems : An exploratory and qualitative analysis of implementation practices for cloud security

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Carl-Johan Elfström; [2023]
  Nyckelord :security; cloud; practices;

  Sammanfattning : Since the introduction of cloud computing as a standard solution for data storage and software hosting, new security measures have been developed, and data laws and compliance regulations have become more stringent. In this thesis, the exploration of compliance and regulatory documents, interviews of industry professionals, and thematic analysis of interview data  uncover some industry-preferred implementation practices that will help to ensure compliance and cloud security for applications and data storage on the cloud. LÄS MER

 4. 4. Utformning av hållbara byggnader : Balansen mellan utsläpp och isoleringsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Hannah Marklund; Fanny Åsander; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden, more buildings are being built today than ever before, while awareness of the consequences this has for the climate has increased. On January 1, 2022, a law came into effect to introduce climate declarations for new constructions. This is one step towards becoming a country that will have net zero emissions by 2045. LÄS MER

 5. 5. ”Man vill ju inte ha ihjäl en patient” : Vårdpersonals attityder till basala hygienrutiner vid blodkomponentframställning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnéa Johansson; [2023]
  Nyckelord :Qualitative; Thematic analysis; Theory of reasoned action; Hygiene routines; Healthcare; Kvalitativ; Tematisk analys; Theory of reasoned action; Hygienrutiner; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom sjukvården ska många lagar och föreskrifter följas, inte minst vad gäller patientnära arbete och hantering av utrustning för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Omkring 60 000 patienter drabbas årligen av vårdrelaterade infektioner i Sverige och av dessa anses mellan 30–50 procent kunna förebyggas. LÄS MER